Tilbake til alle nettkurs

Hvordan møte klimautfordringen (direkte strømming)

20. mai 2021
Hvordan møte klimautfordringen  (direkte strømming)
Nettkurs
Energi og miljø
Foto: Robin Strand
Hvordan kan norske kommuner planlegge for å sikre landskap og bygninger i kritiske situasjoner? Naturhendelser som flom, skred og havnivåstigning krever tiltak på flere områder. Fokus på sikkerhet, risiko og sårbarhet.
Pris
MNAL kr 3450,-
MNIL kr 3450,-
MNIL kr 3450,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Kursdeltaker kr 4700,-
Wildcard kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Norske kommuner har ulike utfordringer knyttet til naturhendelser. I noen kommuner er det kvikkleireskred som er den største faren, i andre kommuner er det ras, snøskred eller sørpeskred. For kommuner med bebyggelse ned mot sjøkanten kan havnivåstigning og springflo være en trussel. I mange elver og vassdrag ser det ut til å være en økende fare for flom og på grunn av styrtregn er tett bebygde områder mer utsatt for overvannsproblematikk.

Kartverket og NVE og (DSB) har både gode kartverktøy og veiledere som kan være til hjelp for å avdekke fare i ulike områder, og kommunene kan sørge for å kartlegge utsatt områder i forbindelse med kommune- og reguleringsplanarbeid. Ved konkrete byggetiltak må man alltid sørge for å undersøke forholdene på byggetomten grundig før man setter i gang med planlegging av ny bebyggelse.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, arealplanleggere, kommuneplanleggere hydrologer og andre interesserte.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Elin Enlid i Civitas. Støttet av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Formål med kurset: Lære om samfunnskritiske områder knyttet til «naturhendelser». Hvordan forberede seg, - og planlegge og designe for hendelser som knyttes til klimaendringer, som flom, havnivåstigning, skred mm. Gi større innsikt i lovverk og virkemidler og lære av eksempler på gode løsninger.

Detaljert program kommer.

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
13. mai 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke