Tilbake til alle nettkurs

Bokvalitet i det tredje hjemmet (direkte strømming)

27. oktober 2020
Bokvalitet i det tredje hjemmet (direkte strømming)
Nettkurs
Bolig
Carpe Diem demenslandsby i Bærum, arkitekter/foto Nordic Office of Architecture
Hvordan kan vi som samfunn og som arkitekter planlegge og prosjektere for en god alderdom? Enten det gjelder tilpasninger i eksisterende bolig, utvikling av bofelleskap, omsorgsbolig eller sykehjem? Varierte løsninger tilpasset en sammensatt gruppe blir presentert på kurset.
Pris
MNAL kr 2990,-
MNIL kr 2990,-
MNLA kr 2990,-
Wildcard kr 500,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
kr 500,-
Kursdeltaker kr 4200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

hit for deltakelse i sal.

Når man nærmer seg pensjonsalder, brekker beinet eller verre: mister ektefelle, så er det naturlig å tenke på bosituasjon framover. Da er det flere som ønsker å «forenkle livet og hverdagen» gjennom å gjøre endringer i bosituasjonen.

Skal vi/jeg fortsette å bo hjemme og gjøre nødvendige utbedringer og tilpasninger der, f.eks. slik at man har alle viktige funksjoner på et plan? Eller skal vi finne en annen, sentrumsnær og mer tilpasset bolig?

De som tilhørte 68-generasjonen drømmer kanskje igjen om å bo i et bokollektiv, slik de gjorde da de var unge? Andre ser fordelen av å bo slik at de kan dele på service- og fellesfunksjoner og både kan få et enklere liv, men også større mulighet for å treffe likesinnede og unngå ensomhet.

De fleste eldre i dag er friske og aktive, men noen rammes av demens. Det er viktig også å ha gode, tilrettelagte tilbud til denne gruppen eldre. De siste årene har et nytt konsept dukket opp flere steder også i Norge: demenslandsby.

Dette er forhold og problemstillinger som arkitekter må kjenne til, og kunne bidra med gode råd og foreslå løsninger for eldre mennesker i ulike situasjoner. 

Dette kurset er en videreutvikling av et kurs med samme tittel høsten 2017, og mye er endret.

NAL har nylig gitt ut en håndbok om aldersvennlig stedsutvikling. Den trykte utgaven av denne blir delt ut på kurset. Håndboka er utgitt av NAL med støtte fra Helsedirektoratet.

Dette kurset er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere og andre som er engasjert i dette temaet.

OM STRØMMIMG:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset, kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen 
v/ Camilla Moneta, Fagsjef, leder for fagavdelingen i NAL


0905 – 0945 
Tilpasning av eldre menneskers boligsituasjon - utbedre eller flytte? 
Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
v/Hans Christian Sandlie, Forskningsleder, Seksjon for aldersforskning og boligstudier NOVA/OsloMet


0945 – 1015 
Aldersvennlig stedsutvikling – løsninger for fremtiden
Lokalsamfunnet som ressurs, sambruk av funksjoner, fellesløsninger.
v/ Øystein Bull Hansen, Arkitekt MNAL


1015 – 1030 
Pause

1030 – 1100
Bokvaliteter og boformer som kan bidra til økt livskvalitet 
Kan nye boformer og fellesskapsløsninger være en av løsningene for å møte eldrebølgen? 
Refleksjon rundt medvirkning, om viktigheten av sosialt fellesskap, og hvordan mennesker kan hjelpe hverandre på tvers av alder. Eksempler fra Norge og utlandet, noen hentet fra: «Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling» blant annet «Wohnprojket Wien» 
v/ Øystein Bull Hansen, Arkitekt MNAL

1100 – 1130 
Det andre -og det tredje hjemmet - tilpasninger i eget hjem 
Bør alle planlegge for livsløpsbolig i dag? Litt historikk, Husbanken mm 
Kvaliteter, universell utforming - forskning og eksempler 
v/Karine Denizou, Arkitekt MNAL, Seniorforsker, SINTEF Community

1130 - 1200 
Utbedringer i eget hjem 
Tilpasninger for tilgjengelighet og universell utforming i det tredje hjemmet.
Erfaringer og eksempler.
Gunn Schmitthenner, sivilarkitekt MNAL, rak arkitektur as

1200 – 1245 
Lunsj

Sykehjem, omsorgsboliger – demenslandsby Bærum

1245 - 1330
Hva gjør vi når vi skal bestille? – Hvilke kvaliteter etterspørres, og hva må med?
Eksempel på godt planlagte og utførte omsorgsboliger/sykehjem 
v/Jenny Heggedal Furseth. Assisterende Utbyggingsdirektør, Omsorgsbygg Oslo KF

1330 – 1350 
Om å skape bokvalitet når det tredje hjemmet er en institusjon
Lys, farger og materialitet i omsorgsbygg. Hvordan utforme interiørene for en sammensatt brukergruppe av både åndsfriske og demente. Hva er hjemlighet og hvilke kvaliteter er vesentlige for å skape dette? Erfaringer og eksempler
v/ Elin Skjeseth Bashevkin, Siv ark MNAL / Interiørarkitekt MNIL, Partner og daglig leder Cadi AS

Carpe Diem demenslandsby i Bærum

Dette prosjektet er i ferd med å ferdigstilles, utomhusanleggene settes i stand i løpet av sommeren 2020 og resterende møbler og inventar kommer på plass i september.

1350 – 1410 
Bakgrunn og utvikling av konseptet – om betydningen av tverrfaglighet
IARK og LARK har i dette prosjektet vært like viktig som ARK for å oppnå suksess med de riktige rammene for denne beboergruppen med demens.
v/ Vibeke Schioldborg, prosjektansvarlig, Eiendom Byggherre, Bærum kommune og
Trude Schei , prosjektleder, Pleie og omsorg, Bærum kommune

1410 – 1425 
Pause

1425 – 1510 
Carpe Diem demenslandsby, fra ide til ferdig prosjekt
Om analysen av oppgaven/programmet og prosessen med utvikling av prosjektet i konkurranse- og forhandlingsrunden. Oppfølgingen og videreutviklingen frem til ferdig bygg. Dette er ikke et «vanlig» sykehjem – noe som har skapt utfordringer både til arkitekturen og til drift av ferdig bygg.
v/Johannes Eggen, Arkitekt MNAL, Head of hospital design, Nordic - Office of Architecture

1510 – 1530
Carpe Diem - uterom i landsbyen
En fortelling om hvordan uterommene i landsbyen er programmert og utformet for å gi alle beboere et sted å høre til. Foredraget inviterer på en spasertur der vi følger sansestien gjennom en serie varierte hagerom og møteplasser. 
v/Line Løvstad Nordbye, Landskapsarkitekt MNLA, Daglig leder, Bjørbekk & Lindheim AS

1530 – 1550 
Interiørene i Landsbyen
Om utvikling av interiører tilpasset en sammensatt brukergruppe med kognitiv svikt.
v/ Elin Skjeseth Bashevkin, Siv ark MNAL / Interiørarkitekt MNIL, Partner og daglig leder Cadi AS

1550 - 1600
Spørsmål og diskusjon

1600
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
27. oktober 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke