Tilbake til alle nettkurs

Planlegging for livskvalitet og helse (opptak)

27. november 2018
Planlegging for livskvalitet og helse (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Hvordan kan man gjennom bevisst og strategisk planlegging bidra til bedre folkehelse, livskvalitet og trivsel i våre byer og steder? Sammenhengene mellom omgivelsene og den fysiske, psykiske og sosiale helsen utdypes på dette kurset.
Pris
MNAL kr 1440,-
MNIL kr 1440,-
MNLA kr 1440,-
NAL-studentmedlem kr 300,-
NIL-studentmedlem kr 300,-
NLA-studentmedlem kr 300,-
Øvrige kr 2190,-
Wildcard MNAL kr 300,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

- Det at vi får flere eldre og lever lenger vil føre til nye krav, til for eksempel universell utforming, nye boligtyper og kortere avstander mellom boliger og servicefunksjoner slik at flere kan gå og sykle, sier Gunnar Ridderstrøm. Han har doktorgrad fra NMBU om sammenhengen mellom helsespørsmål og fysisk planlegging i Norge og er hovedforedragsholder på kurset Les intervju med Ridderstrøm her.

Temaet helsefremmende planlegging og arkitektur aktualiseres i dag av en rekke forhold som påvirker vår fysiske, psykiske og sosiale helse: økende tetthet og rift om arealer, press på boligkvalitet, trangboddhet, knapphet på trygge og Inspirerende utearealer i byene, manglende fellesskapsløsninger, et økende antall eldre, ensomhet, integrering og andre sosiale utfordringer.

Noen av det vi vil diskutere er hva vi i Norge allerede er gode på, og hva vi kan gjøre bedre i planlegging, hvilke sentrale faktorer og planprinsipper bidrar til å sikre god helse og hvilke rammer defineres av lover og forskrifter og andre styringsverktøy. Øivind Larsen, professor emeritus i medisinsk historie ved Institutt for helse og samfunn, UiO, Heidi Fadum, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og Andreas Fadum Haugstad, arkitekt MNAL i NALs Bylivsenter bidrar med foredrag. Det settes av tid til spørsmål og diskusjoner rundt konkrete problemstillinger, og det arrangeres et kort verksted der det er anledning til å ta drøfte egne prosjekter og hvilke muligheter og utfordringer disse gir for folkehelsen.

OM NETTKURSET PLANLEGGING FOR LIVSKVALITET OG HELSE
Nettkurset er et opptak av kurset ”Planlegging for livskvalitet og helse" som ble holdt 27. november 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Nettkurset er kortere da verkstedet ikke er inkludert i opptakene. Total spilletid er anslagsvis 4 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Les mer om foredragsholderne på kurset her.

Last ned litteraturliste nederst på siden.

Målsetting med kurset: Øke bevissthet om sammenhengen mellom de fysiske omgivelser og folkehelsen. Formidle innsikt og kunnskap om aktuelle verktøy og strategier i planlegging for bedre folkehelse. Kurset baseres på forskningsbasert kunnskap fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og andre forskningsinstitusjoner, og erfaringer og eksempler fra praktisk planlegging og folkehelsearbeid.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører i privat sektor og arealplanleggere, kommuneplanleggere og saksbehandlere fra offentlig sektor, og andre interesserte.
Samarbeid: Utvikles i samarbeid med NMBU v/ førsteamanuensis Gunnar Ridderström og
BYLIVsenteret, NAL.

Les mer om NALs kursvirksomhet her


PROGRAM:
 

 

Ca 30 minutter
Hva er helse?
Det forebyggende og helsefremmende arbeidet i planlegging og arkitektur.
v/ Gunnar Ridderström, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

Ca 30 minutter
Folkehelse og lokal bærekraft
Hva møter vi fremover; større diversitet, flere eldre og økende sosiale helseforskjeller med mer. Hvordan kan økt vektlegging av folkehelsehensyn styrke samfunnets bærekraft? En ny tenkemåte er nødvendig – hvordan kan vi synliggjøre utfordringene for politikere og andre.
v/ Heidi Fadum, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Ca 45 minutter
Bygger vi oss inn i en ny slum!
Fysisk helse, lys, luft, rent vann bolighygiene i dag i et historisk perspektiv, Norge og forhold til resten av verden.
v/ Øivind Larsen, professor emeritus 

 

Ca 45 minutter
Opplevelsen av omgivelsenes og betydning for helse, trivsel, identitet og tilhørighet
Psykisk og trivselsmessig perspektiv, følelse av innflytelse på eget liv/ prosesser.
Planprosesser, medvirkning med mer. Nordmenns forhold til naturen, identitet knyttet til natur. Betydningen av utsikt. 
v/ Gunnar Ridderström

Ca 30 minutter
Ivaretakelse av det fysiske, psykiske og sosial – synliggjort i arkitekturen
Eksempler – hvordan er disse aspektene integrert i arkitektur.
Flere prosjekteksempler omtales.
Andreas Fadum Haugstad, sivilarkitekt MNAL, BYLIVsenteret / NAL

 

Ca 45 minutter
Metoder og verktøy – presentasjon
Gjennomgang av konkrete metoder og verktøy innenfor helsefremmende plan-
legging og arkitektur på ulike nivå. Litteratur og eksempler.
v/ Gunnar Ridderström
Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
30. juni 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke