Tilbake til alle nettkurs

Overvannshåndtering (opptak)

16. oktober 2018
Overvannshåndtering (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Med endret klima, mer kraftig nedbør og økende fortetting er en bevisst håndtering av overvann viktig for å hindre oversvømmelser og ødeleggelser. Noen kommuner har allerede en plan for overvannshåndtering og andre er i startfasen. Kunnskap om hvordan vannet «oppfører seg», hva som kan gå galt og hvordan det kan løses er nødvendig. På kurset vil du også se eksempler på hvordan vannet brukes kreativt og som en ressurs i byggeprosjekter.
Pris
MNAL kr 3950,-
Kursdeltaker kr 5200,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

24. mars 2020: Vi gjør oppmerksom på at deler av innholdet i dette kurset er foreldet i forhold til de siste endringene i regelverket. Det gjelder særlig foredraget" Planlegg for vannet - overvannshåndtering i offentlige rom" og "Blågrønn faktor – nye normer for boligprosjekter i Oslo". Regelverket er i stadig endring, og NAL planlegger oppdatering av kurset. Dette kurset blir trukket tilbake 1. mai 2020.

Kommunene stiller oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene. På dette kurset lærer du om hvordan helt nødvendig håndtering av overvannet kan bli en ressurs i byggeprosjektet. 

Vanlig praksis har vært å lede bort overvannet gjennom sluk og rør i bakken. Vannet har dermed blitt ledet ut av sitt naturlige kretsløp, med flom og oversvømmelser som konsekvens. Nyere løsninger går ut på å redusere risiko for flomskader og samtidig skape attraktive oppholdsarealer; Overflatevannet infiltreres vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak, i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer.

Flere kommuner stiller krav til arkitekter og utbyggere om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene. For å få til dette i praksis må flere ulike fagpersoner samarbeide om å finne de beste løsningene både på helhet og detaljer.

Vi invitert eksperter på ulike fagfelt som forelesere på kurset. Overvannsplaner, forslag til risikoreduserende tiltak samt konkrete løsninger i større og mindre prosjekter blir presentert. Eksempler er hentet både fra Norge og utlandet.

I løpet av kursdagen går vi systematisk gjennom ulike aspekter knyttet til temaet og ender opp med noen nyttige «Vannvettregler» som vil hjelpe deg videre i ditt arbeid.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, ingeniører, hydrologer og andre interesserte.

Målsetting med kurset: At du som fagperson ser din rolle og ditt ansvar for i samarbeid med andre fagfolk finne gode løsninger for overvannet og at det er nødvendig å ta hensyn til dette på et tidlig stadium og i ulik skala. Du forstår overvannsproblematikkens kompleksitet hva det koster å ikke tenke, samtidig som du tydeligere ser og muligheten som ligger i å utnytte vannet som ressurs.

Kurset er utviklet i samarbeid med LINK Landskap og støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Illustrasjon: Gro Nørrebro i København for København kommune, kilde www.urbanisten.nl

OM NETTKURSET OVERVANNSHÅNDTERING:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Overvannshåndtering” som ble holdt 16. oktober 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0940
Mange bekker små
Introduksjon til overflatevann, nedbørsfelt og overvannsstrategier
Hanne Johnsrud, Landskapsarkitekt MNLA, LINK Arkitektur

0940 – 1030
Hvor galt kan det gå – og hva kan gjøres for å unngå dette
ROS-analyser i arealplanlegging. Kvalitetskrav og føringer. Metode.
v/ Guro Andersen, Seniorrådgiver, Samordningsseksjonen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Krisesecenarioet "Regnflom i by" Drammen som casekommune
v/Hilde Kommedal, Seniorrådgiver (DSB)

1030 – 1045
Pause

1045 -1115
Planlegg for vannet - overvannshåndtering i offentlige rom
Hvordan være trygg på at det går bra? Regelverk og praksis, eksempler på overvannsplaner, Handlingsplan for Oslo.
v/ Alexandra Röttorp, prosjektleder for handlingsplan for overvann, VAV
v/Ursula Zühlke, saksbehandler overvannssaker, Vann og avløpsetaten Oslo kommune VAV

1115-1215
De Urbanisten – Integrerte overvannsløsninger i den tette byen
DE URBANISTEN er et landskapsarkitektkontor som arbeider fremtidsrettet og innovativt med urban design i Rotterdam, Nederland
Dirk van Peijpe, director – urbanist De Urbanisten, Nederland
Dette foredraget vil bli holdt på engelsk/this lecture will be in English.

1215 – 1300
Lunsj

1300-1345
Våtere vintre - overvann på frossen mark
Utfordringer knyttet til overvann i Norsk klima
v/Jan Stenersen, Rådgiver vann og avløp, TROVA AS

1345-1430
Løsninger i bruk - tiltakskatalogen
Hanne Johnsrud, Landskapsarkitekt MNLA, LINK Arkitektur

1430 -1445 Pause

1445 – 1505
Overvannshåndtering Vollebekk skole
Fra plan til realisert prosjekt – hvordan fungerer det i dag.
v/Erik Myhr Munkebye, Landskapsarkitekt MNLA, GULLIK GULLIKSEN AS

1505 – 1525
Bolig og byutvikling med plass til vannet
v/Isak Oksvold, Direktør Miljø og innovasjon, Aspelin Ramm

1525 – 1545
Blågrønn faktor – nye normer for boligprosjekter i Oslo
Metode for å fremme blågrønn byutvikling.
v/Hilde Olea Simonsen, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 

1545 – 1600
Oppsummering og avslutning
1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Selges frem til
1. mai 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått