Tilbake til alle nettkurs

Rammebetingelser for prosjekter - reguleringsplanen som verdiskaping (opptak)

7. mars 2019
Rammebetingelser for prosjekter - reguleringsplanen som verdiskaping (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Dette kurset handler om sentrale rammebetingelser for arkitektur; forhold knyttet til tomt, eiendom og rettigheter, utbyggingsøkonomi og bruk av planverktøy for å skape arkitektoniske og økonomiske verdier.
Pris
MNAL kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
MNAL Wildcard kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset tar for seg hvordan reguleringsplanen kan brukes som verktøy for å avveie ulike interesser og betydningen av de juridiske og økonomiske rammebetingelser vi har for å skape god arkitektur.
Problemstillinger knyttet til eiendomsforhold, juridiske og økonomiske spørsmål vil bli drøftet og sammen med metoder og strategier for planlegging og konseptutvikling.

Vi har invitert arkitekter, planleggere, forskere og eiendomsutviklere med ulik bakgrunn, kunnskap og erfaring til å belyse arkitektoniske, juridiske, planfaglige og økonomiske forhold knyttet til et utbyggingsområde.

Les mer om foredragsholderne her.


Målsetting med kurset: Oversikt over de viktigste problemstillingene og verktøyene som kan brukes i reguleringsplanprosesser for å skape grunnlaget for god arkitektur. Økt kompetanse om planleggingsmetoder, eiendomsforhold, planjuridiske problemstillinger og utbyggingsøkonomi.

Målgruppe: Arkitekter, planleggere og eiendomsutviklere og andre interesserte.

Kurset er utviklet i samarbeid med Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

OM NETTKURSET RAMMEBETINGELSER FOR PROSJEKTER
Nettkurset er et opptak av kurset ”Rammebetingelser for prosjekter - reguleringsplanen som verdiskaping” som ble holdt 7. mars 2019 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Illustrasjon: Fyrstikkalleen skole, foto: GASA & Jiri Havran

 

PROGRAM:

Ca 10 minutter
Problemstillinger i reguleringsplanlegging
Å lage en reguleringsplan omfatter både arkitektfaglige, juridiske og politiske problemstillinger. Foredragene på kurset dekker de viktigste problemstillingene arkitekter møter når det skal lages en reguleringsplan.
v/ Gunnar Ridderstrøm, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

Ca 30 minutter
Juridiske virkemidler i plan- og bygningsloven
Reguleringsprosessen styres av reglene i plan- og bygningloven. Å forstå kravene til prosess og innhold er avgjørende for å lykkes. Foredraget tar for seg de viktigste juridiske problemstillingene knyttet til reguleringsplaner.
v/ Gunnar Ridderstrøm

Ca 45 minutter
Usikkerhet og risiko i reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling
Kompleksiteten i de juridiske rammebetingelsene sammen med føringer i eksisterende planer og skiftende politiske ambisjoner og prioriteringer skaper usikkerhet i prosessen frem til et ferdig godkjent prosjekt. Små endringer kan gi store økonomiske og tidsmessige konsekvenser for et prosjekt. Foredraget tar for seg hvilke usikkerhetsmomenter det må tas hensyn til og hvordan disse kan håndteres.
August E. Røsnes, Dr. Scient.

Ca 45 minutter
Usikkerhet og risiko ved etablering av eiendom og rettigheter
Rettigheter og tilgang til eiendommen eller eiendommene som skal bebygges er en forutsetning for alle prosjekter. I nesten alle prosjekter er det behov for å justere eksisterende og å etablere nye eiendommer. Foredreaget tar for seg hvordan reguleringen, eksisterende eiendomsrett og tilgangen til informasjon påvirker prosessen frem til en nye eiendomsstruktur.
August E. Røsnes, Dr. Scient.


Ca 30 minutter
Viktige problemstillinger sett fra en eiendomsutviklers perspektiv
De ulike aktørene i utviklen av et prosjekt har ulike utgangspunkt, forpliktelser og suksesskriterier. Foredraget tar for seg eiendomsutviklerenes rammebetingelser og suksesskriterier i utviklingen av prosjekter.
Sverre Landmark, jurist og eiendomsutvikler, Partner Probiz


Ca 30 minutter
Verdiskaping gjennom regulering
Verdiskapingen som skjer i en reguleringsplanprosess er avhengig av et samarbeid mellom mange aktørter . Foredraget tar for seg hvordan det er å jobbe i skjæringspunktet mellom arkitektur/planlegging, utbygger
og kommunen, og hvilke utfordringer konsulenten møter i samarbeidet.
Martin Rasch Ersdal, byplanlegger i Grape Architects AS og universitetslektor ved NMBU

Ca 30 minutter
Sammenheng mellom prosjekt og reguleringsplan - utfordringer og muligheter
Reguleringsplanprosessen byr ikke bare på utforringer, men også på muligheter til å skape gode prosjekter. Foredraget tar for seg utfordringer og muligheter sett fra en eiendomsutviklers perspektiv.
Prosjekter i utvikling - eksempler
v/Maren Bjerkeng, arkitekt og utviklingsdirektør Aspelin Ramm


Ca 45 minutter
Utbyggingsøkonomi - Verdien på tomten bestemmes av hva som kan bygges der
Økonomien er en viktig premiss i alle prosjekter og må sikre gjennom reguleringsplanprosessen. Reguleringsplanen er utgangspunktet for å vurdedre hvilken økonomisk verdi prosjektet kan få. Foredraget tar for seg hva som påvirker økonomien i et prosjekt, og hvordan tomteverdien fastsettes.
Terje Holsen, Førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og
Juss, NMBU

Ca 30 minutter
Sammenhengen mellom reguleringsplan og arkitektonisk kvalitet
Reguleringsplanen legger også premisser for arkitekturen som kan skapes i prosjektene. En god reguleringsplan avklarer interessekonflikter og skaper muligheter for gode og kreative løsninger. Foredraget tar for seg et konkret byggeprosjekt og viser sammenhengen mellom regulering og ferdig prosjekt. Fyrstikkalleen - skole ferdigstilt 2010 / 2012
Eline Fjellbirkeland, Sivilarkitekt MNAL, Arkitektkontoret GASA AS

Ca 30 minutter
Verdien av god arkitektur
Hvordan realisere verdien av et arkitektonisk konsept på områdenivå?
Fridtjov Bergsgard, arkitekt, Dyrvik Arkitekter

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke