Tilbake til alle kurs og arrangementer

Overvannshåndtering – har du en plan?

Ålesund 23. mai 2019
Overvannshåndtering – har du en plan?
Kurs
Energi og miljø
Med endret klima, mer kraftig nedbør og økende fortetting er en bevisst håndtering av overvann viktig for å hindre oversvømmelser og ødeleggelser. Noen kommuner har allerede en plan for overvannshåndtering og andre er i startfasen. Kunnskap om hvordan vannet «oppfører seg», hva som kan gå galt og hvordan det kan løses er nødvendig. På kurset vil du også se eksempler på hvordan vannet brukes kreativt og som en ressurs i byggeprosjekter.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kommunene stiller oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene. På dette kurset lærer du om hvordan helt nødvendig håndtering av overvannet kan bli en ressurs i byggeprosjektet.

Vanlig praksis har vært å lede bort overvannet gjennom sluk og rør i bakken. Vannet har dermed blitt ledet ut av sitt naturlige kretsløp, med flom og oversvømmelser som konsekvens. Nyere løsninger går ut på å redusere risiko for flomskader og samtidig skape attraktive oppholdsarealer; Overflatevannet infiltreres vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak, i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer.

Flere kommuner stiller krav til arkitekter og utbyggere om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene. For å få til dette i praksis må flere ulike fagpersoner samarbeide om å finne de beste løsningene både på helhet og detaljer.

Vi invitert eksperter på ulike fagfelt som forelesere på kurset. Overvannsplaner, forslag til risikoreduserende tiltak samt konkrete løsninger i større og mindre prosjekter blir presentert. Eksempler er hentet både fra Norge og utlandet.

I løpet av kursdagen går vi systematisk gjennom ulike aspekter knyttet til temaet og ender opp med noen nyttige «Vannvettregler» som vil hjelpe deg videre i ditt arbeid.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, ingeniører, hydrologer og andre interesserte.

Målsetting med kurset: At du som fagperson ser din rolle og ditt ansvar for i samarbeid med andre fagfolk finne gode løsninger for overvannet og at det er nødvendig å ta hensyn til dette på et tidlig stadium og i ulik skala. Du forstår overvannsproblematikkens kompleksitet hva det koster å ikke tenke, samtidig som du tydeligere ser og muligheten som ligger i å utnytte vannet som ressurs.

Kurset er utviklet i samarbeid med LINK Arkitektur og gjennomføres i samarbeid med MAF - Møre og Romsdal arkitektforening. Kurset er støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Illustrasjon: Scanstockphoto

PROGRAM

0900 – 0905
Velkommen
v/ Gitte Langlo, Møre og Romsdag arkitektforening (MAF)

0905 – 0940
Mange bekker små
Introduksjon til overflatevann, nedbørsfelt og overvannsstrategier
Hanne Johnsrud, Landskapsarkitekt MNLA, LINK Arkitektur

0940 – 1030
Hvor galt kan det gå – og hva kan gjøres for å unngå dette
ROS-analyser i arealplanlegging. Kvalitetskrav og føringer. Metode.
v/ Martha Helle Dybo, rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap, og Yngvild Meinseth, rådgiver areal- og samfunnsplanlegging, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Spørsmål og diskusjon

1030 – 1045
Pause

1045 -1115
Planlegg for vannet - overvannshåndtering i offentlige rom
Hvordan være trygg på at det går bra? Regelverk og praksis, eksempler på overvannsplaner. Handlingsplan.
Arne Neumann, landskapsarkitekt, plan og bygning, Ålesund kommune

1115 -1125
Spørsmål og diskusjon

1125 -1210
Våtere vintre - overvann på frossen mark (Opptak)
Utfordringer knyttet til overvann i Norsk klima
v/Jan Stenersen, Rådgiver vann og avløp, TROVA AS

1215 – 1300 Lunsj

1300-1345
Om håndtering av overvann i planer og prosjekter
v/ Merete Gunnes, Landskapsarkitekt MNLA, TAG arkitekter


1345-1420
Løsninger i bruk - tiltakskatalogen
Hanne Johnsrud, Landskapsarkitekt MNLA, LINK Landskap

1420 - 1435
Pause

Eksempler

1435 - 1455
Blågrønn faktor – nye normer for boligprosjekter i Oslo (opptak)
Metode for å fremme blågrønn byutvikling.
v/Hilde Olea Simonsen, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

1455 – 1540
Kjøpmannsgata miljøgate på Hareid – eit tverrfagleg Lark- og VA-prosjekt
Prosjektpresentasjon. Undertekst om tverrfaglighet.
v/ Siri Annette Myklebust, Landskapsarkitekt mnla og Tormod Lausund Relling, Sivilingeniør VA, Norconsult Ålesund

1540 – 1600
Oppsummering og avslutning

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

STED
Lab-bygg: Husbygging/Landmåling L062
Larsgårdsvegen 2
Ålesund
VARIGHET
23. mai kl 09.00 til
23. mai kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
22. mai 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått