Tilbake til alle kurs og arrangementer

Planlegging og arkitektur for bedre folkehelse

Bergen 3. april 2019
Planlegging og arkitektur for bedre folkehelse
Bevisst og strategisk planlegging er nødvendig for å bedre folkehelsen, livskvaliteten og trivselen i våre byer og tettsteder. På dette kurset lærer du om sammenhengene mellom omgivelsene og den fysiske, psykiske og sosiale helsen.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1975,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

AVLYST! En rekke forhold rundt oss påvirker helsen vår: Miljøbelastning og press på boligkvalitet, økende tetthet og rift om arealer, knapphet på trygge og inspirerende utearealer, manglende fellesskapsløsninger, et økende antall eldre, ensomhet, integrering og andre sosiale utfordringer. 

Disse og flere forhold har bidratt til en økende oppmerksomhet rundt helsefremmende planlegging og arkitektur. I Norge er vi allerede gode på mange felt, men vi kan bli bedre. På kurset skal vi se nærmere på hvilke faktorer og planprinsipper som bidrar til å sikre og fremme helsen, og hvilke rammer som defineres av lover og forskrifter og andre styringsverktøy.

Kursleder er sivilarkitekt Gunnar Ridderström. Han er førsteamanuensis på Institutt for by- og regionplanlegging på NMBU og har skrevet en doktorgrad om sammenhengen mellom helsespørsmål og fysisk planlegging i Norge. I et intervju sier Ridderstrøm følgende: 

- Planlegging og arkitektur former våre bygde omgivelser. Det er de vi forholder vi oss til og er omgitt av hver dag, hele livet, og derfor er begge deler helt sentrale for helsa vår. Både det forebyggende og det helsefremmende perspektivet er innarbeidet i hvordan vi utformer både uterom og bygninger. Store deler av de lovene og reglene vi forholder oss til som planleggere og arkitekter er der for å beskytte oss mot fare og uønskede miljøvirkninger som for eksempel støy og annen forurensing.
Les intervju med Ridderstrøm her.

På kurset vil det bli satt av tid til spørsmål og diskusjoner rundt konkrete problemstillinger. Det arrangeres et verksted der det er anledning til å drøfte egne eller utvalgte eksempler/prosjekter og hvilke muligheter og utfordringer disse gir for folkehelsen.
Les mer om foredragsholderne på kurset her.

Du kan laste ned litteraturliste og et utvalg artikler om temaet nederst på siden.

Målsetting med kurset: Øke bevisstheten om sammenhengen mellom de fysiske omgivelser og folkehelsen. Formidle innsikt og kunnskap om aktuelle verktøy og strategier i planlegging for bedre folkehelse. 

Kurset er basert på forskningsbasert kunnskap fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og andre forskningsinstitusjoner, i tillegg til erfaringer og eksempler fra praktisk planlegging og folkehelsearbeid.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører i privat og offentlig sektor. Kurset egner seg for arealplanleggere, kommuneplanleggere og saksbehandlere og andre interesserte. Kurset passer også godt for folkehelsekoordinatorer i kommunene. 

Kurset er utviklet i samarbeid med NMBU v/ siv. ark PhD førsteamanuensis Gunnar Ridderström som også er kursleder. Kurset arrangeres i samarbeid med Bergen Arkitektforening (BAF).

Les mer om NALs kursvirksomhet her

Foto: NAL

PROGRAM: 

0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen 
v/ Bergen Arkitektforening

0905 – 0935 
Hva er helse?
Det forebyggende og helsefremmende arbeidet i planlegging og arkitektur.
v/ Gunnar Ridderström, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

0935 – 1005 
Folkehelse og lokal bærekraft (opptak)
Hva møter vi fremover; større diversitet, flere eldre og økende sosiale helseforskjeller med mer. Hvordan kan økt vektlegging av folkehelsehensyn styrke samfunnets bærekraft? En ny tenkemåte er nødvendig – hvordan kan vi synliggjøre utfordringene for politikere og andre.
v/ Heidi Fadum, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

1005 – 1045 
Bygger vi oss inn i en ny slum! (opptak)
Fysisk helse, lys, luft, rent vann bolighygiene i dag i et historisk perspektiv, Norge og forhold til resten av verden. 
v/ Øivind Larsen, professor emeritus 

1045 – 1100
Pause

1050-1130 
Opplevelsen av omgivelsenes og betydning for helse, trivsel, identitet og tilhørighet
Psykisk og trivselsmessig perspektiv, følelse av innflytelse på eget liv/ prosesser.
Planprosesser, medvirkning med mer. Nordmenns forhold til naturen, identitet knyttet til natur. Betydningen av utsikt. 
v/ Gunnar Ridderström

1130-1200 
Ivaretakelse av det fysiske, psykiske og sosiale – synliggjort i arkitekturen (opptak)
Eksempler – hvordan er disse aspektene integrert i arkitektur.
Flere prosjekteksempler omtales.
Andreas Fadum Haugstad, sivilarkitekt MNAL, BYLIVsenteret / NAL

1200 
Lunsj

1245 - 1330
Metoder og verktøy – presentasjon
Gjennomgang av konkrete metoder og verktøy innenfor forebyggende og helsefremmende plan- 
legging og arkitektur på ulike nivå. Prinsippene for helsekonsekvensutredninger vil også bli gjennomgått. Litteratur og eksempler.
v/ Gunnar Ridderström

1330 - 1340
Introduksjon til verksted
v/ Gunnar Ridderström

1340 - 1420
Verksted
Stasjoner med ulike diskusjonstema etableres: arkitektur, byrom, planlegging, helsefremmende planprosesser mm. Her er det mulighet for å presentere et eget prosjekt, dette må avtales nærmere og sendes inn på forhånd.
v/ Gunnar Ridderström

1420 - 1435 
Pause

1435 - 1530
Verksted fortsetter

1530 - 1600
Oppsummering av verksted og diskusjon
v/ Gunnar Ridderström

1600 Avslutning

Det tas forbehold om endring i programmet.

STED
Zinken Hopp, Litteraturhuset
Østre Skostredet 5-7
Bergen
VARIGHET
3. april kl 09:00 til
3. april kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
20. mars 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått