Tilbake til alle nettkurs

Rammebetingelser for prosjekter - reguleringsplanen som verdiskaping (direkte strømming)

7. mars 2019
Rammebetingelser for prosjekter - reguleringsplanen som verdiskaping (direkte strømming)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Dette kurset handler om sentrale rammebetingelser for arkitektur; forhold knyttet til tomt, eiendom og rettigheter, utbyggingsøkonomi og bruk av planverktøy for å skape arkitektoniske og økonomiske verdier.
Pris
MNAL kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset tar for seg hvordan reguleringsplanen kan brukes som verktøy for å avveie ulike interesser og betydningen av de juridiske og økonomiske rammebetingelser vi har for å skape god arkitektur.
Problemstillinger knyttet til eiendomsforhold, juridiske og økonomiske spørsmål vil bli drøftet og sammen med metoder og strategier for planlegging og konseptutvikling.

Vi har invitert arkitekter, planleggere, forskere og eiendomsutviklere med ulik bakgrunn, kunnskap og erfaring til å belyse arkitektoniske, juridiske, planfaglige og økonomiske forhold knyttet til et utbyggingsområde.

Les mer om foredragsholderne her.


Målsetting med kurset: Oversikt over de viktigste problemstillingene og verktøyene som kan brukes i reguleringsplanprosesser for å skape grunnlaget for god arkitektur. Økt kompetanse om planleggingsmetoder, eiendomsforhold, planjuridiske problemstillinger og utbyggingsøkonomi.

Målgruppe: Arkitekter, planleggere og eiendomsutviklere og andre interesserte.

Kurset er utviklet i samarbeid med Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

 

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Illustrasjon: Fyrstikkalleen skole, foto: GASA & Jiri Havran

 

PROGRAM:

0900 – 0905 
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0915 
Problemstillinger i reguleringsplanlegging
Å lage en reguleringsplan omfatter både arkitektfaglige, juridiske og politiske problemstillinger. Foredragene på kurset dekker de viktigste problemstillingene arkitekter møter når det skal lages en reguleringsplan. 
v/ Gunnar Ridderstrøm, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

0915 – 0945
Juridiske virkemidler i plan- og bygningsloven
Reguleringsprosessen styres av reglene i plan- og bygningloven. Å forstå kravene til prosess og innhold er avgjørende for å lykkes. Foredraget tar for seg de viktigste juridiske problemstillingene knyttet til reguleringsplaner. 
v/ Gunnar Ridderstrøm


0945 – 1030 
Usikkerhet og risiko i reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling
Kompleksiteten i de juridiske rammebetingelsene sammen med føringer i eksisterende planer og skiftende politiske ambisjoner og prioriteringer skaper usikkerhet i prosessen frem til et ferdig godkjent prosjekt. Små endringer kan gi store økonomiske og tidsmessige konsekvenser for et prosjekt. Foredraget tar for seg hvilke usikkerhetsmomenter det må tas hensyn til og hvordan disse kan håndteres. 
August E. Røsnes, Dr. Scient.

1030 – 1045 
Pause

1045-1130 
Usikkerhet og risiko ved etablering av eiendom og rettigheter
Rettigheter og tilgang til eiendommen eller eiendommene som skal bebygges er en forutsetning for alle prosjekter. I nesten alle prosjekter er det behov for å justere eksisterende og å etablere nye eiendommer. Foredreaget tar for seg hvordan reguleringen, eksisterende eiendomsrett og tilgangen til informasjon påvirker prosessen frem til en nye eiendomsstruktur. 
August E. Røsnes, Dr. Scient.


1130-1200 
Viktige problemstillinger sett fra en eiendomsutviklers perspektiv
De ulike aktørene i utviklen av et prosjekt har ulike utgangspunkt, forpliktelser og suksesskriterier. Foredraget tar for seg eiendomsutviklerenes rammebetingelser og suksesskriterier i utviklingen av prosjekter. 
Sverre Landmark, jurist og eiendomsutvikler, Partner Probiz


1200 – 1245 
Lunsj

1245-1315
Verdiskaping gjennom regulering
Verdiskapingen som skjer i en reguleringsplanprosess er avhengig av et samarbeid mellom mange aktørter . Foredraget tar for seg hvordan det er å jobbe i skjæringspunktet mellom arkitektur/planlegging, utbygger
og kommunen, og hvilke utfordringer konsulenten møter i samarbeidet. 
Martin Rasch Ersdal, byplanlegger i Grape Architects AS og universitetslektor ved NMBU 

1315-1345 
Sammenheng mellom prosjekt og reguleringsplan - utfordringer og muligheter
Reguleringsplanprosessen byr ikke bare på utforringer, men også på muligheter til å skape gode prosjekter. Foredraget tar for seg utfordringer og muligheter sett fra en eiendomsutviklers perspektiv.
Prosjekter i utvikling - eksempler
v/Maren Bjerkeng, arkitekt og utviklingsdirektør Aspelin Ramm

1345-1400 
Pause

1400 – 1445
Utbyggingsøkonomi - Verdien på tomten bestemmes av hva som kan bygges der
Økonomien er en viktig premiss i alle prosjekter og må sikre gjennom reguleringsplanprosessen. Reguleringsplanen er utgangspunktet for å vurdedre hvilken økonomisk verdi prosjektet kan få. Foredraget tar for seg hva som påvirker økonomien i et prosjekt, og hvordan tomteverdien fastsettes. 
Terje Holsen, Førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og 
Juss, NMBU 

1445 – 1515 
Sammenhengen mellom reguleringsplan og arkitektonisk kvalitet
Reguleringsplanen legger også premisser for arkitekturen som kan skapes i prosjektene. En god reguleringsplan avklarer interessekonflikter og skaper muligheter for gode og kreative løsninger. Foredraget tar for seg et konkret byggeprosjekt og viser sammenhengen mellom regulering og ferdig prosjekt. Fyrstikkalleen - skole ferdigstilt 2010 / 2012
Eline Fjellbirkeland, Sivilarkitekt MNAL, Arkitektkontoret GASA AS

1515 – 1545 
Verdien av god arkitektur
Hvordan realisere verdien av et arkitektonisk konsept på områdenivå?
Fridtjov Bergsgard, arkitekt, Dyrvik Arkitekter

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Selges frem til
7. mars 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått