Tilbake til alle kurs og arrangementer

Overvannshåndtering – har du en plan?

Stavanger 23. november 2018
Overvannshåndtering – har du en plan?
Kurs
Energi og miljø
Med endret klima, mer kraftig nedbør og økende fortetting er en bevisst håndtering av overvann viktig for å hindre oversvømmelser og ødeleggelser. Noen kommuner har allerede en plan for overvannshåndtering og andre er i startfasen. Kunnskap om hvordan vannet «oppfører seg», hva som kan gå galt og hvordan det kan løses er nødvendig. På kurset vil du også se eksempler på hvordan vannet brukes kreativt og som en ressurs i byggeprosjekter.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kommunene stiller oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene. På dette kurset lærer du om hvordan helt nødvendig håndtering av overvannet kan bli en ressurs i byggeprosjektet. 

Vanlig praksis har vært å lede bort overvannet gjennom sluk og rør i bakken. Vannet har dermed blitt ledet ut av sitt naturlige kretsløp, med flom og oversvømmelser som konsekvens. Nyere løsninger går ut på å redusere risiko for flomskader og samtidig skape attraktive oppholdsarealer; Overflatevannet infiltreres vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak, i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer.

Flere kommuner stiller krav til arkitekter og utbyggere om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene. For å få til dette i praksis må flere ulike fagpersoner samarbeide om å finne de beste løsningene både på helhet og detaljer.

Vi invitert eksperter på ulike fagfelt som forelesere på kurset. Overvannsplaner, forslag til risikoreduserende tiltak samt konkrete løsninger i større og mindre prosjekter blir presentert. Eksempler er hentet både fra Norge og utlandet.

I løpet av kursdagen går vi systematisk gjennom ulike aspekter knyttet til temaet og ender opp med noen nyttige «Vannvettregler» som vil hjelpe deg videre i ditt arbeid.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, ingeniører, hydrologer og andre interesserte.

Målsetting med kurset: At du som fagperson ser din rolle og ditt ansvar for i samarbeid med andre fagfolk finne gode løsninger for overvannet og at det er nødvendig å ta hensyn til dette på et tidlig stadium og i ulik skala. Du forstår overvannsproblematikkens kompleksitet hva det koster å ikke tenke, samtidig som du tydeligere ser og muligheten som ligger i å utnytte vannet som ressurs.

Kurset er utviklet i samarbeid med LINK Arkitektur og gjennomføres i samarbeid med Stavanger Arkitektforening (SAF). Kurset er støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Kursleder Hanne Johnsrud

Foto: Grorudparken, LINK Arkitektur. Fotograf: Tomasz Majewski

Les mer om NALs kursvirksomhet her


PROGRAM:
Programmet oppdateres fortløpende.

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Stavanger Arkitektforening (SAF)

0905 – 0940
Mange bekker små
Introduksjon til overflatevann, nedbørsfelt og overvannsstrategier
Hanne Johnsrud, Landskapsarkitekt MNLA, LINK Arkitektur

0940 – 1030
Hvor galt kan det gå – og hva kan gjøres for å unngå dette
ROS-analyser i arealplanlegging. Kvalitetskrav og føringer. Metode.
v/ Tonje Fjermestad Aase, rådgiver, Fylkesmannen i Rogaland

Spørsmål og diskusjon

1030 – 1045
Pause

1045 -1115
Planlegg for vannet - overvannshåndtering i Stavanger
Hvordan sikre god og velfungerende overvannshåndtering? Regelverk, praksis og løsninger.
v/ Bjørn Zimmer Jacobsen, seksjonsleder Vann og avløp, Stavanger kommune

1115 -1125
Spørsmål og diskusjon

1125 -1210
Våtere vintre - overvann på frossen mark (Opptak)
Utfordringer knyttet til overvann i Norsk klima
v/Jan Stenersen, Rådgiver vann og avløp, TROVA AS

1215 – 1300 Lunsj

1300-1345
Om overvann i arealplaner
v/ Hans Vebjørn Kristoffersen, Utvikling- og markedssjef, Cowi Stavanger


1345-1430
Løsninger i bruk - tiltakskatalogen
Hanne Johnsrud, Landskapsarkitekt MNLA, LINK Arkitektur

Spørsmål og diskusjon

1430 -1445
Pause

1445 - 1515
Prosjekteksempel 1
Madla – Revheim

v/ Marianne Berge, landskapsarkitekt MNLA, Oppdragsleder Rambøll


1515 - 1545
Prosjekteksempel 2

Bryne videregående skole
v/ Silje Kjosavik, Landskapsaarkitekt MNLA, Asplan Viak

Spørsmål og diskusjon

1545 – 1600
Oppsummering og avslutning

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Dette får du før kurset:
Tilgang til opptakene av Dirk van Peijpe, director – urbanist De Urbanisten, Nederland.Foredraget hans heter "Integrerte overvannsløsninger i den tette byen" og holdes på engelsk. DE URBANISTEN er et landskapsarkitektkontor som arbeider fremtidsrettet og innovativt med urban design i Rotterdam, Nederland.

STED
Arkeologisk Museum, Møterom 123
Peder Klows gate 30A
Stavanger
VARIGHET
23. november kl 09:00 til
23. november kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
22. november 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått