Tilbake til alle kurs og arrangementer

Planlegging for livskvalitet og helse

Oslo 27. november 2018
Planlegging for livskvalitet og helse
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Hvordan kan man gjennom bevisst og strategisk planlegging bidra til bedre folkehelse, livskvalitet og trivsel i våre byer og steder? Sammenhengene mellom omgivelsene og den fysiske, psykiske og sosiale helsen utdypes på dette kurset.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

- Det at vi får flere eldre og lever lenger vil føre til nye krav, til for eksempel universell utforming, nye boligtyper og kortere avstander mellom boliger og servicefunksjoner slik at flere kan gå og sykle, sier Gunnar Ridderstrøm. Han har doktorgrad fra NMBU om sammenhengen mellom helsespørsmål og fysisk planlegging i Norge og er hovedforedragsholder på kurset Les intervju med Ridderstrøm her.

Temaet helsefremmende planlegging og arkitektur aktualiseres i dag av en rekke forhold som påvirker vår fysiske, psykiske og sosiale helse: økende tetthet og rift om arealer, press på boligkvalitet, trangboddhet, knapphet på trygge og Inspirerende utearealer i byene, manglende fellesskapsløsninger, et økende antall eldre, ensomhet, integrering og andre sosiale utfordringer.

Noen av det vi vil diskutere er hva vi i Norge allerede er gode på, og hva vi kan gjøre bedre i planlegging, hvilke sentrale faktorer og planprinsipper bidrar til å sikre god helse og hvilke rammer defineres av lover og forskrifter og andre styringsverktøy. Øivind Larsen, professor emeritus i medisinsk historie ved Institutt for helse og samfunn, UiO, Heidi Fadum, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og Andreas Fadum Haugstad, arkitekt MNAL i NALs Bylivsenter bidrar med foredrag. Det settes av tid til spørsmål og diskusjoner rundt konkrete problemstillinger, og det arrangeres et kort verksted der det er anledning til å ta drøfte egne prosjekter og hvilke muligheter og utfordringer disse gir for folkehelsen.

Les mer om foredragsholderne på kurset her.

Last ned litteraturliste nederst på siden.

Målsetting med kurset: Øke bevissthet om sammenhengen mellom de fysiske omgivelser og folkehelsen. Formidle innsikt og kunnskap om aktuelle verktøy og strategier i planlegging for bedre folkehelse. Kurset baseres på forskningsbasert kunnskap fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og andre forskningsinstitusjoner, og erfaringer og eksempler fra praktisk planlegging og folkehelsearbeid.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører i privat sektor og arealplanleggere, kommuneplanleggere og saksbehandlere fra offentlig sektor, og andre interesserte.
Samarbeid: Utvikles i samarbeid med NMBU v/ førsteamanuensis Gunnar Ridderström og
BYLIVsenteret, NAL.

Les mer om NALs kursvirksomhet her


PROGRAM:
 

0830 – 0900
Registrering / kaffe


0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0935
Hva er helse?
Det forebyggende og helsefremmende arbeidet i planlegging og arkitektur.
v/ Gunnar Ridderström, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

0935 – 1005
Folkehelse og lokal bærekraft
Hva møter vi fremover; større diversitet, flere eldre og økende sosiale helseforskjeller med mer. Hvordan kan økt vektlegging av folkehelsehensyn styrke samfunnets bærekraft? En ny tenkemåte er nødvendig – hvordan kan vi synliggjøre utfordringene for politikere og andre.
v/ Heidi Fadum, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

1005 – 1045
Bygger vi oss inn i en ny slum!
Fysisk helse, lys, luft, rent vann bolighygiene i dag i et historisk perspektiv, Norge og forhold til resten av verden.
v/ Øivind Larsen, professor emeritus 

1045 – 1100
Pause

1050-1130
Opplevelsen av omgivelsenes og betydning for helse, trivsel, identitet og tilhørighet
Psykisk og trivselsmessig perspektiv, følelse av innflytelse på eget liv/ prosesser.
Planprosesser, medvirkning med mer. Nordmenns forhold til naturen, identitet knyttet til natur. Betydningen av utsikt. 
v/ Gunnar Ridderström

1130-1200
Ivaretakelse av det fysiske, psykiske og sosial – synliggjort i arkitekturen
Eksempler – hvordan er disse aspektene integrert i arkitektur.
Flere prosjekteksempler omtales.
Andreas Fadum Haugstad, sivilarkitekt MNAL, BYLIVsenteret / NAL

1200 Lunsj

1245 - 1330
Metoder og verktøy – presentasjon
Gjennomgang av konkrete metoder og verktøy innenfor helsefremmende plan-
legging og arkitektur på ulike nivå. Litteratur og eksempler.
v/ Gunnar Ridderström

1330 - 1340
Introduksjon til verksted
v/ Gunnar Ridderström

1340 - 1420
Verksted
Stasjoner med ulike diskusjonstema etableres: arkitektur, byrom, planlegging,
helsefremmende planprosesser mm. Her er det mulighet for å presentere et eget prosjekt, dette må avtales nærmere og sendes inn på forhånd.
v/ Gunnar Ridderström

1420 - 1435 Pause

1435 - 1530
Verksted fortsetter

1530 - 1600
Oppsummering av verksted og diskusjon
v/ Gunnar Ridderström

1600 Slutt


Det tas forbehold om endring i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
27. november kl 09.00 til
27. november kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
26. november 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått