Tilbake til alle kurs og arrangementer

Ombruk av eksisterende bygg - bevaring og fornyelse

Oslo 21. mars 2018
Ombruk av eksisterende bygg - bevaring og fornyelse
Kurs
Lovverk
Eksisterende bebyggelse og bevaringsverdige bygg er verdifull kulturhistorisk og økonomisk ressurs. De bidrar til kontinuitet, gjenkjennelse og forankring. Rehabilitering og bruk av kulturhistoriske bygg er god verdiskaping. Bevaring og utvikling gjennom bruk er også en del av det grønne skiftet.
Pris
MNAL kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Øvrige kr 5000,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Eldre bygg har ofte unike kvaliteter som for eksempel store takhøyder, solid materialbruk og spesielle bygningsdetaljer. Dette gir både muligheter og utfordringer ved utvikling og ny bruk. Dette kurset har fokus på hvordan kulturhistoriske verdier kan ivaretas i forbindelse med oppgradering og rehabilitering.

Rehabilitering og bevaring krever andre strategier og metoder enn ved nybygg. Det er behov for økt kompetanse på eldre bygningsmasse blant arkitekter, utbyggere, håndverkere og andre aktører i byggebransjen. Aktivt tverrfaglig samarbeid må til for å finne kreative løsninger for tilpassing til ny bruk og nye krav.

Tekniske og kommersielle hensyn kan gjøre slike prosjekter svært krevende og økonomisk uforutsigbare, derfor er samarbeid og dialog mellom ulike aktører helt avgjørende for å komme til gode resultater. Regelverket knyttet til tiltak på eksisterende/vernede bygg, ombygging og rehabilitering oppfattes også av mange som komplisert. God dialog med kommunen og vernemyndighetene på et tidlig stadium og gjennom prosessen er derfor viktig.

Vi har utfordret ulike fagpersoner til å belyse forskjellige tema og problemstillinger knyttet til dette aktuelle fagområdet.

Målsetting med kurset
Bidra til faglig dyktighet og entusiasme i møte med ombygging av vernede/verneverdige bygg. Bidra til at eiendomsutviklere, arkitekter og rådgivere ser muligheter i eksisterende/vernede bygg.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, rådgivere og eiendomsutviklere og andre interesserte.

PROGRAM

Se nederst på siden om du ønsker utskrift av programmet i A4-format.

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0910
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

Verdiskaping i møtet mellom nytt og gammelt
Bevare arkitektoniske verdier - Prioritering i møtet mellom gammelt og nytt. Hvordan kan vi best mulig vise respekt for det gamle når vi bygger nytt? Hvordan fremheve det beste i det opprinnelige bygget når man bygger videre/ rehabiliterer det gamle? Verdiskaping i møtet mellom nytt og gammelt. Hvorfor rive og hvorfor bevare? Bakgrunn for valg, hvorfor der det best? Vil vi ta den samme beslutning om 20 år?

0910 – 0930
Kulturminner som ressurs.
Hanna Geiran, avdelingsdirektør Kulturminneavdelingen, Riksantikvaren

0930 – 1000
Kulturhistorisk verdi og potensial for endring
Hvilke verdier har bygget og hva er formålet med vernet? Hvordan imøtekomme alle krav? Hvordan avgjør man byggets potensiale for bevaring og videreutvikling?
Ellen M. Devold, sivilarkitekt, avdelingsleder Avdeling for spesialfag, WSP Engineering

1000-1030
Tiltak på vernede bygg – lovverk, verneformer og prosesser
Morten Stige, avdelingsleder, Byantikvaren i Oslo

1030 – 1045
Pause

Tekniske utfordringer: bygningsfysikk, konstruksjoner og installasjoner
Kunnskap om eldre bygninger og byggeteknikker er nødvendig for å tilpasse eventuelle oppgradering på en måte som ikke medfører tekniske forringelse.

1045-1130
Bevaring og fornyelse av bygningskroppen – bygningsfysiske problemstillinger
og løsninger.
Pål Kjetil Eian, siv.ing, seksjonsleder, Norconsult og Thor-Oskar Relander, Dr. ing, Bygningsfysikk, Norconsult AS. 


1130-1200
Utfordringer med nye tekniske anlegg i eldre bygg – hvordan skjule en elefant i rommet?
Jappe Hjelseth, seksjonsleder/sivilingeniør, Erichsen & Horgen

1200 – 1245
Lunsj

Strategier og organisering av rehabiliteringsprosjekter - eksempler og erfaringer
Beslutningsprosesser. Organisering. God dialog med kommunen og vernemyndigheten. Utfordringer og løsninger. Tverrfaglig samarbeid. Verdiskaping.

1245-1315
Strategier for vern og gjenbruk
Ellen Klingenberg, interiørarkitekt MNIL

1315 – 1400
Fra Kunst- og håndverkskolen til Edvard Munch – skole i 115 år
Katrine Austlid, arkitekt, Futhark arkitekter
Innredning for moderne skoledrift i kulturhistoriske rammer
Bente Handberg, interiørarkitekt MNIL, Kapsel Design

1400-1415
Pause

1415 – 1445 
Det gamle er det nyeste nye. 
Rebuilding er Norges første arkitektkontor som utelukkende fokuserer på rehabiliterings- og transformasjonsprosjekter.
Ida Winge Andersen, sivilarkitekt MNAL, partner og daglig leder i Rebuilding 

1445-1520
Å skape et godt samarbeid med antikvariske myndigheter.
Kommunikasjon, innsamling av dokumentasjon, presentasjon, søkeprosess og gjennomslag for løsninger.
Martin Dietrichson, sivilarkitekt MNAL, partner i KIMA Arkitektur

1520-1530 Spørsmål 

1530-1600
Kongens gate 1 – Gammel bygningskropp; arkitektonisk kapasitet og mulige egenskaper.
Sett i forhold til begreper som struktur, modellering, persepsjon og atmosfære.
Bård Helland, sivilarkitekt MNAL, leder Asplan Viak Oslo

1600
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Foto: Edvard Munch videregående skole, Finn Ståle Feldberg/Werner Zellien

Ingen plasser ledig  Kurset er fullt.
STED
Kongens gate 1

Oslo
VARIGHET
21. mars kl 09:00 til
21. mars kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
14. mars 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått