Tilbake til alle nettkurs

Tema fra plan – og bygningsloven (opptak)

23. november 2017
Tema fra plan – og bygningsloven (opptak)
Nettkurs
Lovverk
NAL inviterer til en kursdag med fokus på aktuelle tema innenfor Plan– og bygningsloven. Kurset er delt i 3 bolker med ulik lengde og tar for seg: 1) Ansvar etter PBL og kontrakt, 2) Nytt om anvendelse av TEK 17, og 3) Dokumentasjon av produkter til byggverk.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Bolk 1: Ansvar etter PBL og kontrakt. Denne bolken tar for seg PBL og grenseoppganger til privatrettslige forhold. Uklare forhold knyttet til ansvar for ulike fagområder kan skape problemer for ansvarlig søker i byggesaker. Eksempel konkret sak: 

Tiltakshaver tar selv ansvar for utførelse av grunnmurer. Ansvarlig søker har derfor ikke sørget for dokumentert ansvarserklæring for dette området. Når så bygget står der og grunnmuren ikke fungerer så faller dette tilbake på ansvarlig søker som skulle ha sørget for å ha oversikt over at alle områder var dekket. Ansvarlig søker har ansvar for å koordinere saken.

Anders Evjenth, Hjorth DA advokater vil i denne bolken snakke om utfordringer knyttet til grenseoppganger mellom ulike ansvarsområder og ulike regelverk. Hva følger av PBL og hva følger av annet lovverk eller privatrettslige forhold.

Bolk 2: Nytt om anvendelse av TEK 17. Arkitekt Anders Kirkhus, seniorforsker i SINTEF Byggforsk gir i denne bolken en detaljert gjennomgang av endringene i forskriften fra TEK 10 til TEK 17. Endringene i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017. TEK17 har stort sett samme struktur som TEK10, men det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene 

Pål Lyngstad i Direktoratet for byggkvalitet vil i slutten av bolken snakke om Universell utforming og endringer i TEK17 Han har da snakke om kapittel. 12 i TEK17 og viktige endringer. Utearealer er også et aktuelt tema og Lyngstad vil snakke om de kravene til uteareal som kreves etter TEK17, og de kravene som stilles etter planbestemmelser.

Bolk 3: Dokumentasjon av produkter til byggverk. I denne bolken tar Anders Kirkhus fra SINTEF Byggforsk for seg arkitekters utfordringer knyttet til spesifisering av ytelser og valg av produkter og hvordan dette skal beskrives og dokumenteres. Dette belyses gjennom eksempler. Her er Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) sentral.

Ansvarlige foretak skal påse at det foreligge tilstrekkelig produktdokumentasjon før produkter bygges inn i byggverk. Dette fremgår av (SAK10) § 5-5 bokstav e. Man har: ”plikt til å kunne vise at det er brukt byggevarer med tilstrekkelig produktdokumentasjon i byggesaken”. 

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, planlegger, byggesaksbehandlere.

 Illustrasjon: Scanstockphoto

OM NETTKURSET TEMA FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Tema fra PBL for” som ble holdt 23. november 2017 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er ca. 5-6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

Illustrasjon: Scanstockphoto


PROGRAM

Bolk 1: Ansvar etter PBL og kontrakt 

ca. 55 minutter
Ansvarlig søker – grenseoppganger mot det privatrettslige forhold
Uklare forhold knyttet til ansvar for ulike fagområder kan skape problemer for ansvarlig søker i byggesaker. 
v/ Anders Evjenth, Hjorth DA advokater 

 

ca. 1 time
Ansvarlig søker – grenseoppganger, fortsetter
v/ Anders Evjenth, Hjorth DA

 

Bolk 2: Nytt om anvendelse av TEK 17 

ca. 1 time
Endringer i TEK 17
Detaljert gjennomgang av endringer fra TEK 10 til TEK 17.
v/Anders Kirkhus, arkitekt og seniorrådgiver i SINTEF byggforsk

 

ca 1 time
Universell utforming og endringer i TEK17
- Kapittel 12 og viktige endringer i TEK17.
- Krav til utearealer, hva kreves etter TEK 17 og hvilke krav stilles etter planbestemmelser
v/ Pål Lyngstad, Senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet


Bolk 3: Dokumentasjon av produkter til byggverk

ca 2 timer
Arkitektens utfordringer og ansvar knyttet til dokumentasjon av byggevarer 
v/Anders Kirkhus, arkitekt og seniorrådgiver i SINTEF byggforsk

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke