Tilbake til alle kurs og arrangementer

Tema fra plan – og bygningsloven

Oslo 23. november 2017
Tema fra plan – og bygningsloven
Kurs
Lovverk
NAL inviterer til en kursdag med fokus på aktuelle tema innenfor Plan– og bygningsloven. Kurset er delt i 3 bolker med ulik lengde og tar for seg: 1) Ansvar etter PBL og kontrakt, 2) Nytt om anvendelse av TEK 17, og 3) Dokumentasjon av produkter til byggverk.
Pris
MNAL kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Øvrige kr 5000,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Bolk 1: Ansvar etter PBL og kontrakt. Denne bolken tar for seg PBL og grenseoppganger til privatrettslige forhold. Uklare forhold knyttet til ansvar for ulike fagområder kan skape problemer for ansvarlig søker i byggesaker. Eksempel konkret sak: 

Tiltakshaver tar selv ansvar for utførelse av grunnmurer. Ansvarlig søker har derfor ikke sørget for dokumentert ansvarserklæring for dette området. Når så bygget står der og grunnmuren ikke fungerer så faller dette tilbake på ansvarlig søker som skulle ha sørget for å ha oversikt over at alle områder var dekket. Ansvarlig søker har ansvar for å koordinere saken.

Anders Evjenth, Hjorth DA advokater vil i denne bolken snakke om utfordringer knyttet til grenseoppganger mellom ulike ansvarsområder og ulike regelverk. Hva følger av PBL og hva følger av annet lovverk eller privatrettslige forhold.

Bolk 2: Nytt om anvendelse av TEK 17. Arkitekt Anders Kirkhus, seniorforsker i SINTEF Byggforsk gir i denne bolken en detaljert gjennomgang av endringene i forskriften fra TEK 10 til TEK 17. Endringene i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017. TEK17 har stort sett samme struktur som TEK10, men det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene 

Pål Lyngstad i Direktoratet for byggkvalitet vil i slutten av bolken snakke om Universell utforming og endringer i TEK17 Han har da snakke om kapittel. 12 i TEK17 og viktige endringer. Utearealer er også et aktuelt tema og Lyngstad vil snakke om de kravene til uteareal som kreves etter TEK17, og de kravene som stilles etter planbestemmelser.

Bolk 3: Dokumentasjon av produkter til byggverk. I denne bolken tar Anders Kirkhus fra SINTEF Byggforsk for seg arkitekters utfordringer knyttet til spesifisering av ytelser og valg av produkter og hvordan dette skal beskrives og dokumenteres. Dette belyses gjennom eksempler. Her er Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) sentral.

Ansvarlige foretak skal påse at det foreligge tilstrekkelig produktdokumentasjon før produkter bygges inn i byggverk. Dette fremgår av (SAK10) § 5-5 bokstav e. Man har: ”plikt til å kunne vise at det er brukt byggevarer med tilstrekkelig produktdokumentasjon i byggesaken”. 

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, planlegger, byggesaksbehandlere. 

Ønsker du å følge dette kurset via direktestrømming? Følg denne linken for påmelding:

 

Illustrasjon: Scanstockphoto


PROGRAM

 

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Perann Sylvia Stokke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

Bolk 1: Ansvar etter PBL og kontrakt

0905-1000
Ansvarlig søker – grenseoppganger mot det privatrettslige forhold
Uklare forhold knyttet til ansvar for ulike fagområder kan skape problemer for ansvarlig søker i byggesaker. 
v/ Anders Evjenth, partner Hjorth DA 

1000 – 1015
Pause

1015 – 1115
Ansvarlig søker – grenseoppganger, fortsetter
v/ Anders Evjenth, Hjorth DA

1115 – 1200
Lunsj

Bolk 2: Nytt om anvendelse av TEK 17

1200 – 1400
Endringer i TEK 17
Detaljert gjennomgang av endringer fra TEK 10 til TEK 17.
v/Anders Kirkhus, arkitekt og seniorrådgiver i SINTEF byggforsk

1400 - 1415
Pause

1415 - 1500
Universell utforming og endringer i TEK17

- Kapittel 12 og viktige endringer i TEK17. 

- Krav til utearealer, hva kreves etter TEK 17 og hvilke krav stilles etter planbestemmelser
v/ Pål Lyngstad, Senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet

Bolk 3: Dokumentasjon av produkter til byggverk 

1500 - 1545
Arkitektens utfordringer og ansvar knyttet til dokumentasjon av byggevarer 
v/Anders Kirkhus, arkitekt og seniorrådgiver i SINTEF byggforsk

1545 – 1600 – spørsmål og diskusjon 

1600 – Avslutning


Det tas forbehold om endringer i programmet

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
23. november kl 09:00 til
23. november kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
22. november 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått