Tilbake til alle nettkurs

Kvalitet på utearealer i by – planer, veiledninger og normer (opptak)

7. juni 2017
Kvalitet på utearealer i by – planer, veiledninger og normer (opptak)
Kurs
Lovverk
De senere årenes byvekst og befolkningsøkning har skapt en byutvikling med fortetting i sentrumsområder og knutepunkter og med et økende press på arealer. Når det er knapphet på arealer er det en utfordring å skape gode utearealer i nye boligprosjekter.  Det gjelder i særdeleshet Oslo og andre store byer i Norge, men også mindre byer/kommuner merker dette presset. Regelverk og praksis varierer fra kommune til kommune, men utfordringene likner hverandre.
Pris
MNAL kr 900,-
Kursdeltaker kr 1900,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
MNLA kr 900,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På dette kurset tar vi for oss hvordan planleggere og arkitekter, innenfor rammen av planer og regelverk, kan bidra til kvaliteter i utearealene; tilstrekkelig sol og vegetasjon, optimal plassering, organisering, fornuftige volumer, skala og form etc. 

Vi se nærmere på planer, veiledninger og normer som er ment å regulere arealbruken og eksempler på erfaringer med etterlevelsen av disse i konkrete prosjekter.

Utearealnormen for Oslo fra mai 2012 setter rammer for felles leke- og oppholdsarealer knyttet til boligbygging i indre Oslo. Intensjonen har vært å gi best mulig romlige uteromskvaliteter i forhold til arealstørrelse, utnyttelse og utforming.  Vi har invitert Magnus Boysen som tidligere har arbeidet i Plan og bygningsetaten i Oslo kommune for å utdype temaene i normene, og belyse konsekvensene den har for de som jobber med å utvikle boligområder i byen samt utfordringer knyttet til fortetting.

Drammen kommune har som målsetting i nye boligprosjekter å skape et lesbart repertoar av uterom/byrom slik at man kan videreutvikle byens system av fellesarenaer for aktivitet og rekreasjon. Sammen med avveininger av brukbarhet og kvalitet er derfor diskusjonene om bebyggelsens organisering og forhold til byveven et viktig moment i vurderingene av kvaliteten på utearealene i utbyggingsprosjekter. Planavdelingen i Drammen kommune er invitert.

Are Meinich fra Meinich arkitekter snakker om utfordringer knyttet til det å skape kvaliteter innenfor regelverket både i Oslo og i Drammen. Ellen Husaas fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil i siste foredrag presentere departementets nye idéhåndbok om byrom. Denne håndboken skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom; infrastrukturen av gater, plasser, parker, blågrønne områder og gang- og sykkelforbindelser.

Les mer om idehåndboken her 

Målgruppe: arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, utbyggere, eiendomsutviklere og studenter.

Illustrasjon: Nylundkvartalet, Ås, Blå Landskapsarkitekter, foto Are Meinich 

OM NETTKURSET KVALITET PÅ UTEAREALER I BY:
Nettkurset er et opptak av halvdagskurset ”Kvalitet på utearealer i by” som ble holdt 7. juni 2017 i Arkitektenes Hus i Oslo. Total spilletid er anslagsvis 3 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. 

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:

(anslagsvis 40 minutter)
Rammer for gode uterom, utearealnormen og parkeringsnorm
Erfaringer fra Oslo.
v/ Magnus Boysen, sivilarkitekt MNAL, Boysen Urban

(anslagsvis 40 minutter)
Krav til utearealer og lek - strategi for å sikre god sammenheng mellom byrom
Om viktigheten av å tenke på bebyggelsens struktur og organisering.
v/ Lene Basma, Avdelingsleder plan Drammen kommune 

(anslagsvis 40 minutter)
Å arbeide innenfor regelverket - gir det rom for kvalitet? 
Erfaringer og eksempler fra praksis.
v/ Are Meinich, faglig leder, partner, Meinich arkitekter as  

(anslagsvis 40 minutter)
"Byrom - en idehåndbok - Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder"
Ellen Husaas, landskapsarkitekt MNLA, seniorrådgiver KMD

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. mars 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke