Tilbake til alle kurs og arrangementer

Utbyggingsavtaler

Oslo 22. mars 2017
Utbyggingsavtaler
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Martodden, Hamar, arkitekt/illustrasjon Studio NSW v/Tore Bergh m fl
Utbyggingsavtaler er i dag vanlig ved større utbygginger i norske kommuner. Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene er ulike. I dette kurset setter vi søkelys på lov og forskrift knyttet til utbyggingsavtaler. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler belyses med konkrete eksempler fra ulike steder i landet.
Pris
Medlemmer av NAL, NLA og FBA kr 3950,-
Medlemmer av NITO og Tekna kr 4550,-
Øvrige kr 4950,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

DIREKTE STRØMMING:
Du kan følge de to første foredragene via direkte strømming onsdag 22. mars kl. 09.00-11.45. Redigerte opptak blir lagt ut i etterkant. Følg lenken under:

http://bygg.tekna.no/utbyggingsavtaler/

Fra 1.juli 2006 ble det innført bestemmelser om utbyggingsavtaler i Plan- og bygningsloven. Det foreligger både en forskrift og en veileder for bruk av utbyggingsavtaler.

Bestemmelsene gir adgang til å benytte utbyggingsavtaler for gjennomføring av planvedtak for visse boligpolitiske forhold og for teknisk infrastruktur og grønt. Enkelte kommuner har tolket mulighetene vidt, derfor har sivilombudsmannen valgt å foreta nødvendige begrensninger.

Det eksisterer ulike modeller for gjennomføring av utbyggingsavtaler, vi vil i kurset se nærmere på disse. Norske kommuner må dessuten følge offentlige anskaffelsesregler for tiltak de blir byggherre for.

Hvem som gjennomfører tiltaket i henhold til utbyggingsavtalen, har betydning for beregning av merverdiavgift. Derfor vil forholdet til merverdiavgift og avgrensning mot andre avtaletyper bli belyst.

I kurset vil vi drøfte erfaringer og se nærmere på ulike praktisering av regelverket. Hva er de ulike aktørenes syn, hva sier kommuner og hva mener private utbyggere? Er det allerede behov for justeringer eller endringer i regelverket?

Målsetting
Kurset er nyttig både for nybegynnere og viderekomne. I tillegg til grunnleggende kunnskap så blir det gitt en oppdatering på tema utbyggingsavtaler og akseptable planbestemmelser med rekkefølgekrav. Denne kunnskapen er aktuell for både kommuner og private utbyggere.

Målgruppe

Kommunale planleggere, entreprenører og rådgivende ingeniører/arkitekter som arbeider med større utbyggingsplaner, forhandlere hos rådmann, og andre som arbeider med plangjennomføring hvor utbyggingsavtaler er et viktig verktøy, samt private utbyggere og grunneiere som ønsker å utvikle sine eiendommer.

Kurset tilbys i samarbeid med Faggruppen for Bygg og anlegg (FBA), som er arrangør. Påmelding til FBA. FBA's betingelser gjelder.

 

PROGRAM

Møteleder: Rolf H. Jensen, Plan og gjennomføring

0830    Registrering  

0900    Åpning/presentasjon 

0910 (1) Hovedtrekk i regelverket

 • Hva sier loven - og hva sier forskrift?
 • Hva skjedde i prosessene og hvordan skal "virkeligheten" forstås?
 • Stortingets intensjoner
 • Rammer for utviklingen
 • Utfordringer og problemstillinger

Knut Fr. Rasmussen, Kommunal- og regionaldepartementet 

1000 Kaffe/te/mobil 

1015 (2) Hovedtrekk i regelverket
Knut Fr. Rasmussen, Kommunal- og regionaldepartementet 

1100 (3) Planbestemmelser – rekkefølgekrav                              
Advokat Tone Gjertsen, Advokatfirma DLA Piper Norway DA   

Lunsj 1145

1245 (4) Erfaring fra Hamar kommune

 • Kommunens erfaring med bruk av utbyggingsavtaler
 • Utprøving av kompleks utbyggingsavtale Martodden

Tor Harald Tusvik, Hamar kommune 

1330 (5) Byutvikling – fokus på gjennomføring og grunneiersamarbeid

 • Valg av strategi
 • Erfaring fra transformasjonsprosjekter i store og mindre byer

Jan Willy Føreland, WSP Norge

1430 Kaffe/te/mobil

 1445 (6) Praktisk bruk av utbyggingsavtaler med eksempler     

 • Erfaringer med bruk av avtaler.
 • Vurdering av nødvendighet forholdsmessighet.
 • Avtaler ved utvikling av allerede bebygde områder (fortetting)

Jan W Føreland, WSP Norge

1530 (7) Utbyggingsavtaler og merverdiavgift med praktiske eksempler

 • Fradragsrett for mva. ved privat utbygging av felt for boliger etc.
 • Byggherreansvaret der kommunen står som Byggherre
 • Utbyggers krav på fradrag for mva. ved rekkefølgekrav om utbygging av VA-anlegg i felt regulert for industri/handel
 • Særlig om utbygging av vei
 • Praktiske problemstillinger

Siw Øveraasen og Tone Gjertsen, Advokatfirma DLA Piper Norway DA  

1615 Slutt

Med forbehold om endringer i programmet

 

STED
Ingeniørenes Hus
Kronprinsens gate 17
Oslo
VARIGHET
22. mars kl 09.00 til
22. mars kl 16.15
PÅMELDINGSFRIST
17. mars 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått