Tilbake til alle nettkurs

Vann til glede og besvær (opptak)

11. oktober 2016
Vann til glede og besvær (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Bjerkedalen Park, Dronninga Landskap/Camilla Jensen
Klimaendringer i kombinasjon med økende urbanisering har de siste årene gitt et nytt fokus på overvann. Kommunene stiller oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På dette kurset lærer du om hvordan helt nødvendig håndtering av overvannet kan bli en ressurs i byggeprosjektet.

Tradisjonelt har overvann blitt ledet bort via sluk og rør i bakken. Ulempen er da at vannet ledes ut av sitt naturlige kretsløp, med flom og oversvømmelser som konsekvens. Moderne løsninger for overvannshåndtering dreier seg om å redusere risiko for flomskader og samtidig skape mer attraktive oppholdsarealer. Ved å tilrettelegge for blågrønne strukturer kan overflatevannet infiltreres i regnbed og vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak, i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer.  I tillegg til å bidra til høyere kvalitet på utearealer for mennesker, vil dette kunne bidra til økt biologisk mangfold i byer og tettsteder. 

Lokal overvannshåndtering av åpne løsninger stiller større krav til planlegging og utforming av utbyggingsområder enn tradisjonelle løsninger. Overvannshåndtering må tas hensyn til i alt fra overordnede planer til minste detaljene. Gode løsninger blir til i tverrfaglig samarbeid mellom arealplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og hydrologer. 

Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen, fra TREDJE NATUR. Begge med omfattende erfaring innenfor feltet urbanitet, landskap og planleggning. Foto: Hans Bærholm  

Til kurset Vann til glede og besvær kommer Ole Schrøder, Partner i det danske kontoret TREDJE NATUR. Han holder et foredrag som han har gitt tittelen: By + Land = Bland

I foredraget vil han blant annet presentere prosjektet ”Fremtidens Sølund” et visjonært et boligprosjekt hvor by og natur integreres og hvor det gis plass for alle generasjoner. Prosjektet er en del av utviklingen av bydelen Nørrebro i København: http://tredjenatur.dk/portfolio/fremtidens-soelund/

Les mer om TREDJE NATUR og deres prosjekter på hjemmesiden:http://tredjenatur.dk/

På kurset presenteres den aktuelle rapporten: NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder — som problem og ressurs. Norsk Standard for grønne tak - NS 3840 blir også gjennomgått. 

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, arealplanleggere, kommuneplanleggere hydrologer og andre interesserte. 

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med NLA og Multiconsult.

OM NETTKURSET VANN TIL GLEDE OG BESVÆR:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Vann til glede og besvær – om overvannshåndtering” som ble holdt 12. oktober  2016 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 1/2 time. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

Håndtering av overvann i by – regelverk og praksis (ca 25 minutter)
Eksempler på tiltak fra VAVs side og om tillatelse til påslipp av vann til  overvannsnett. Hvilke krav stiller Oslo kommunes til søker.

Bent Braskerud, Sjefingeniør(PhD)/Utredningsavdelingen, Vann- og avløpsetaten (H2Oslo) Oslo kommune

Overvann som problem og ressurs - Presentasjon av utredning (ca 20 minutter)
Ingunn Hoel Lindeman, sjefingeniør, seksjon for lokal forurensning Miljødirektoratet

Overvannsstrategi for Drammen - helhetlig arbeid for en bedre overvannshåndtering (ca 30 minutter)
Marianne Dahl, Landskapsarkitekt/prosjektleder Vei, natur og idrett, Drammen kommune            

Fra sluk og rør til åpne renner – teknikk - betydningen av tverrfaglig samarbeid (ca 30 minutter)

Tilrettelegging for flomveier i overordnede planer, byggesak og regelverk. Planlegging og oppbygging, detaljering og dimensjonering av et åpent system for overvannshåndtering. Kombinere med nedgravde løsninger? Rennene ligger inntil bygget – hvordan fungerer det? Vann-tekniske spørsmål, fordrøyningskapasitet mm.
 
Sigmund Tøien, VA-ingeniør, Seksjonsleder VA-teknikk, Multiconsult  

Fra bygg til bakke” - Prosjekteksempler  bygg + landskap, åpne løsninger (ca 45 minutter)
«Bestanddelene» i et overvannssystem – infiltrasjon, fordrøyning og bortledning  - presentasjon av elementer; renne, kanal, dam, bekkeåpning, regnbed mv. Integrerte løsninger for å hindre vanninntrengning og skader. Begrepsforklaringer.

Hanne Johnsrud, Landskapsarkitekt, Link Arkitektur AS LINK Landskap

By + Land = Bland (ca 45 minutter)

Blant annet presentasjon av prosjektet ”Fremtidens Sølund” et visjonært et boligprosjekt hvor by og natur integreres og hvor det gis plass for alle generasjoner. Prosjektet er en del av utviklingen av bydelen Nørrebro i København. http://tredjenatur.dk/portfolio/enghaveparken-her-og-nu/
Ole Schrøder, Founding Partner, Architect maa,  TREDJE NATUR , Danmark

Blågrønne tak – Bygningstekniske utfordringer ved bygging av blågrønne tak (ca 30 minutter)

Kort innføring i hva blågrønne tak er. Hvordan bygger man robuste blågrønne tak i dag (ifølge byggforskserien, entreprenør og standarder)? Hva slags bygningstekniske utfordringer kan oppstå ved bygging av nye tak, eller ved ombygging av gamle? Hva vet man for lite om?

Petter Martin Skjeldrum, bygningsfysiker, Multiconsult   

Grønne tak – ny Norsk Standard  (ca 30 minutter)

Presentasjon av Norsk Standard for grønne tak - NS 3840.

Hanne G. Wells, Standard Norge 

«Vannet er logikken i landskapet» (ca 45 minutter)

Rainer Stange, partner/professor/landskapsarkitekt MNLA, Dronninga Landskap 

 

Vedlegg:
Foredragene til Schrøder og Stange er for tunge for nettpublisering og kan tilgjengeliggjøres for dem som kjøper kurset via Dropbox. De andre presentasjonene er publisert på lukket side.

Selges frem til
1. juli 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått