Tilbake til alle nettkurs

Reguleringsplanlegging for arkitekter (opptak)

30. august 2016
Reguleringsplanlegging for arkitekter (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Reguleringsplanen er et av de viktigste verktøy arkitekter har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen. På dette kurset lærer du om hvordan dette verktøyet er bygget opp hvordan det kan brukes for å skape rammer for god arkitektur.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Kursdeltaker kr 4100,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Godt forberedt er halvt fullendt. Godt samarbeid i de innledende faser mellom ulike parter, oppdragsgiver, kommunen og andre konsulenter er avgjørende for et godt resultat. 

Kurset har fokus på detaljreguleringsplanen som del av en byggeprosess, men tar også for seg hvordan ulike plantyper virker sammen og hvordan man finner ut hvilken plantype som passer best til ulike oppdrag. Gjennom forelesninger og eksempler lærer du om oppgaveforståelse, planprosesser, og om utforming av plandokumenter. På kurset er det også fokus på sentrale tema i dagens planer. Noen viktige veiledere og verktøy blir presentert.  

Velkommen til et matnyttig kurs om hvordan man helt praktisk bør gå fram for å lage gode og kommuniserende reguleringsplaner. 

Målgruppe: Kurset egner seg både for nybegynnere og mer erfarne og er spesielt utviklet for arkitekter som i tillegg til byggeprosjekter arbeider med reguleringsplaner. Kurset kan også passe for landskapsarkitekter, ingeniører, kommunale planleggere og andre interesserte.

OM NETTKURSET REGULERINGSPLANLEGGING FOR ARKITEKTER:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Reguleringsplanlegging for arkitekter” som ble holdt 30. august  2016 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5,5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.
 

PROGRAM

Bolk 1: Oppgaveforståelse –  virkelighet og jus

Kort om ulike plantyper og forholdet mellom dem (ca 30 min)

Ulike planoppgaver og plantyper. Innhold i planmaterialet.  Detaljeringsgrad. Forhold mellom illustrasjoner/ illustrasjonsplaner og reguleringsplan.

Vebjørn Ruud, sivilarkitekt, Plan- og urbanisme, Asplan Viak, Kongsberg          

Oppgaveforståelse. Hvordan «sette» løsning  (ca 30 min)
Kommunikasjon under planprosessen. Avveining av ulike hensyn og temaer. Sammenheng mellom målsetninger og omgivelser, og praktisk virkelighet på det aktuelle området. Gjennomførbarhet. 

Vebjørn Ruud, sivilarkitekt, Plan- og urbanisme, Asplan Viak, Kongsberg   Bolk 2: Utforming av plankart, bruk av ulike formål og hensynssoner

Om ulike formål i kartet – en gjennomgang  (ca 60 min)

Generelle gjennomgang og videre om ulike formål, hensynssoner etc.
Eksempler fra praksis

Anja Øren Ryen, Arealplanlegger, Feste Nordøst as           

Bolk 3:  Sentrale tema i dagens planer - eksempler

Utfordrende tema i dagens planer – fokus på landskap og terreng  (ca 30 min)

Bevaring av terreng og naturelement, overvannshåndtering og flomsikring. Prosjekteksempler.

Anne Margrethe Bø Tiballs, landskapsarkitekt, Rambøll

Utfordrende tema i dagens planer – fokus på bysituasjon  (ca 60 min)
Adkomst, parkering, uteareal og kvaliteter, bevaring av vegetasjon, dagslys, universell utforming, dimensjoner, veibredder, fremkommelighet, støy, overvann, brann med mer. Prosjekteksempler.

Are Meinich, sivilarkitekt MNAL, faglig leder, Meinich arkitekter as

Bolk 4: Planbeskrivelser, bestemmelser - juridiske implikasjoner , råd og tips - veiledere og verktøy

Planbeskrivelser og bestemmelser  - Utfordringer og eksempler  (ca 45 min)

Hvordan sikre at planens intensjoner blir fulgt opp i saksbehandlingen. Om å lage kommuniserende planer.

Jørgen Biørn, byplanlegger, Rambøll

Planenes rettsvirkninger  (ca 30 min)

Herunder sammenheng mellom arealformål, hensynssoner og bestemmelser, tolkning av reguleringsplaner, forholdet mellom planen og utbyggingsavtaler.   

Anders Evjenth, advokat, partner i Bull & co advokatfirma as 

Reguleringsplanarbeid i en kommunal saksbehandlers hverdag  (ca 30 min)

Bli bevisst snubletråder og få til en god reguleringsplanprosess med et godt samarbeide med ulike aktører i saken. Hvordan skape grunnlag for et godt samarbeid med kommunen og andre myndigheter.

Margrethe Vaskinn, Sivilarkitekt MNAL, Seksjon plan-bygg-landbruk i Kongsberg kommune 

 

Forslag til lesning før kurset:
Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, areal formål og digitalt planregister. Forskrift gjeldende fra 1. juli 2009, med endringer senest 1. juli 2014 

T - 1490 Reguleringsplan

Utarbeiding av reguleringsplaner etter Plan – og bygningsloven

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke