Tilbake til alle nettkurs

Vann til glede og besvær (direkte strømming)

11. oktober 2016
Vann til glede og besvær (direkte strømming)
Nettkurs
Bjerkedalen Park, Dronninga Landskap/Camilla Jensen
Klimaendringer i kombinasjon med økende urbanisering har de siste årene gitt et nytt fokus på overvann. Kommunene stiller oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På dette kurset lærer du om hvordan helt nødvendig håndtering av overvannet kan bli en ressurs i byggeprosjektet.

Tradisjonelt har overvann blitt ledet bort via sluk og rør i bakken. Ulempen er da at vannet ledes ut av sitt naturlige kretsløp, med flom og oversvømmelser som konsekvens. Moderne løsninger for overvannshåndtering dreier seg om å redusere risiko for flomskader og samtidig skape mer attraktive oppholdsarealer. Ved å tilrettelegge for blågrønne strukturer kan overflatevannet infiltreres i regnbed og vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak, i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer.  I tillegg til å bidra til høyere kvalitet på utearealer for mennesker, vil dette kunne bidra til økt biologisk mangfold i byer og tettsteder. 

Lokal overvannshåndtering av åpne løsninger stiller større krav til planlegging og utforming av utbyggingsområder enn tradisjonelle løsninger. Overvannshåndtering må tas hensyn til i alt fra overordnede planer til minste detaljene. Gode løsninger blir til i tverrfaglig samarbeid mellom arealplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og hydrologer.

image001

Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen, fra TREDJE NATUR. Begge med omfattende erfaring innenfor feltet urbanitet, landskap og planleggning. Foto: Hans Bærholm  

Til kurset Vann til glede og besvær kommer Ole Schrøder, Partner i det danske kontoret TREDJE NATUR. Han holder et foredrag som han har gitt tittelen: By + Land = Bland. 

I foredraget vil han blant annet presentere prosjektet ”Fremtidens Sølund” et visjonært et boligprosjekt hvor by og natur integreres og hvor det gis plass for alle generasjoner. Prosjektet er en del av utviklingen av bydelen Nørrebro i København: http://tredjenatur.dk/portfolio/fremtidens-soelund/

Les mer om TREDJE NATUR og deres prosjekter på hjemmesiden:http://tredjenatur.dk/

På kurset presenteres den aktuelle rapporten: NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder — som problem og ressurs. Norsk Standard for grønne tak - NS 3840 blir også gjennomgått. 

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, arealplanleggere, kommuneplanleggere hydrologer og andre interesserte. 

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med NLA og Multiconsult.

OM STRØMMING:
Ønsker du å melde deg på kurset i sal? Følg lenken for påmelding:

Vann til glede og besvær

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke.  Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Dagny Marie Bakke, Fagavdelingen NAL
 

0905 – 0930
Håndtering av overvann i by – regelverk og praksis
Eksempler på tiltak fra VAVs side og om tillatelse til påslipp av vann til       overvannsnett. Hvilke krav stiller Oslo kommunes til søker.
v/ Bent Braskerud, Sjefingeniør(PhD)/Utredningsavdelingen, Vann- og avløpsetaten (H2Oslo) Oslo kommune

0930 – 0950
Overvann som problem og ressurs - Presentasjon av utredning
v/  Ingunn Hoel Lindeman, sjefingeniør, seksjon for lokal forurensning Miljødirektoratet

0950 – 1020
Overvannsstrategi for Drammen - helhetlig arbeid for en bedre overvannshåndtering
v/ Marianne Dahl, Landskapsarkitekt/prosjektleder Vei, natur og idrett, Drammen kommune            

1020 – 1035
Pause  

1035 - 1120
Fra sluk og rør til åpne renner – teknikk - betydningen av tverrfaglig samarbeid
Tilrettelegging for flomveier i overordnede planer, byggesak og regelverk. Planlegging og oppbygging, detaljering og dimensjonering av et åpent system for overvannshåndtering. Kombinere med nedgravde løsninger? Rennene ligger inntil bygget – hvordan fungerer det? Vann-tekniske spørsmål, fordrøyningskapasitet mm.
 v/ Sigmund Tøien, VA-ingeniør, Seksjonsleder VA-teknikk, Multiconsult 

1120 – 1205
Fra bygg til bakke” - Prosjekteksempler  bygg + landskap, åpne løsninger
«Bestanddelene» i et overvannssystem – infiltrasjon, fordrøyning og bortledning  - presentasjon av elementer; renne, kanal, dam, bekkeåpning, regnbed mv. Integrerte løsninger for å hindre vanninntrengning og skader. Begrepsforklaringer.
v/Hanne Johnsrud, Landskapsarkitekt, Link Arkitektur AS LINK Landskap

1205 – 1240
Lunsj 

1250 - 1325
By + Land = Bland
Blant annet presentasjon av prosjektet ”Fremtidens Sølund” et visjonært et boligprosjekt hvor by og natur integreres og hvor det gis plass for alle generasjoner. Prosjektet er en del av utviklingen av bydelen Nørrebro i København.
http://tredjenatur.dk/portfolio/enghaveparken-her-og-nu/
v/ Ole Schrøder, Founding Partner, Architect maa,  TREDJE NATUR , Danmark

1335 - 1345
Spørsmål og diskusjon 

1345-1400
Pause

1400 -1430
Blågrønne tak – Bygningstekniske utfordringer ved bygging av blågrønne tak
Kort innføring i hva blågrønne tak er. Hvordan bygger man robuste blågrønne tak i dag (ifølge byggforskserien, entreprenør og standarder)? Hva slags bygningstekniske utfordringer kan oppstå ved bygging av nye tak, eller ved ombygging av gamle? Hva vet man for lite om?
v/ Petter Martin Skjeldrum, bygningsfysiker, Multiconsult   

1430 -1500
Grønne tak – ny Norsk Standard 
Presentasjon av Norsk Standard for grønne tak - NS 3840.
v/ Hanne G. Wells, Standard Norge

1500 – 1545
«Vannet er logikken i landskapet»
v/ Rainer Stange, partner/professor/landskapsarkitekt MNLA, Dronninga Landskap 

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon
 

1600 – Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Selges frem til
11. oktober 2016
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått