Tilbake til alle nettkurs

Høydepunkter fra vårens kurs i NAL

20. juni 2016
Høydepunkter fra vårens kurs i NAL
Nettkurs
Inspirasjon
Her får du tilgang til fem foredrag fra ulike kurs i NAL. En kombinasjon av faglige tunge tema og inspirasjon.
Pris
MNAL kr 490,-
MNLA kr 490,-
MNIL kr 490,-
Øvrige kr 990,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Foredragene er hentet fra følgende kurs:

  • Prosjektering med low-tech ventilasjon (4. februar)
  • Kritiske byggdetaljer (3. mars )
  • Dagslys i skolebygg (26. april)
  • Boligområder med identitet (26. mai) 

OM NETTKURSET ”HØYDEPUNKT FRA VÅRENS KURS:
Total spilletid er anslagsvis fire timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Prosjektering med low-tech ventilasjon (4. februar)
Beregninger viser at det er mulig å oppnå passivhusnivå uten balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. I dette kurset lærer du om hvordan prosjekter med passive designtiltak og naturlig/ hybrid ventilasjon kan gjennomføres. Kurset tar også for seg tekniske forskrifter og standarder, og hvordan man kan oppnå energikravene.

1. Naturlig og hybrid ventilasjon, definisjoner og prinsipper (60 minutter)
Energibruk. Mulighetsrom innen teknisk forskrift, beregningsregler.
Forenkling av tekniske anlegg: 2026 Lustenau omformes til norske forhold.

Arne Førland-Larsen, VVS rådgiver Asplan Viak 


Kritiske byggdetaljer (3. mars)
Godt utformede detaljer er helt sentralt for det arkitektoniske og konseptuelle uttrykket i et bygg. Dette kurset handler om hvordan du gjennom bevisst utforming og materialbruk skaper varig gode detaljer og unngår byggskader. Detaljene i eksteriøret skal motstå uteklimaets belastninger gjennom bygningens levetid. At klimaet er i forandring gjør utfordringen enda større.

2. Detaljering i fjæra - fokus på hytter, detaljer, materialer og mer (45 minutter)

Svein Lund, partner i Lund Hagem arkitekter as


Dagslys i skolebygg (26. april)
Forskning viser at tilstrekkelig med dagslys er viktig for å skape et godt miljø for læring. I flere nyere skolebygg, særlig i kompakt bygde skoler er ikke dette godt nok ivaretatt, mange elever oppholder seg i rom uten dagslys, store deler av dagen. Det å ha fokus på dagslys helt fra start er derfor sentralt i forbindelse med planlegging, utvikling og prosjektering av skoler. 

3. Større skoler og mindre tomter = skoler i høyden (45 minutter)
Erfaringer, utfordringer – Fokus på energi vs dagslys. Høyhusskoler eksempler (planløsning, dagslys og energi). Mesterfjellet skole Larvik, Harestad skole, Randaberg, Ny skole i Hammerfest.

James Dodson, Arkitekt MNAL, SPINN Arkitekter AS


Boligområder med identitet (26. mai)
Flere nyere boligområder, både blokk- og småhusområder, er i dag preget av sort, hvitt og grått, både i materialbruk og farger. Ofte er opprinnelig terreng og vegetasjon fjernet for å gjøre plass til infrastruktur og bebyggelse. Boligområder med ensartet feltutbygging, kaotiske individuelle uttrykk eller skjemmende terrenginngrep er dessverre vanlig å se rundt om i landet vårt. 

På kurset ser vi nærmere på mulighetene for å sikre landskapskvaliteter når man bygger tett og på hvordan en kan skape liv og kvalitet i nye og eksisterende boligområder. 

Det presenteres eksempler på hvordan bevisst bruk av terreng og vegetasjon, utforming og plassering av bebyggelse, farge- og materialbruk, kan bidra til boligområder med kvalitet. På slutten av dagen har vi fokus på virkemidler og verktøy som kan bidra til å styre utviklingen i ønsket retning.

Gjennom arkitekters kunnskap, erfaringer og eksempler får du i dette kurset inspirasjon til selv å utvikle boligområder med større fokus på variasjon, mangfold, særpreg og identitet. 

Mål: Inspirere og samtidig bidra til et mer bevisst forhold til bruk av terreng, vegetasjon, farger og materialitet, for å skape boligområder med høy kvalitet.


4. Boligområder med bevisst samspill mellom bygninger og uterom (45 minutter)
Eksemplene har samtidig fokus på materialitet og fargebruk.

Svein Skibnes, siv.ark MNAL, Partner, Skibnes arkitekter as

5. Redsel for farge kan overvinnes - Metoder og eksempler på stedstilpasset fargesetting (45 minutter)

Blant annet om en nylig utarbeidet veileder for nye boligfelt rundt Røros sentrum, om tilpassing til eksisterende fargebruk/tradisjonsfarger. 

Mette L’orange, arkitekt MNAL og billedkunstner, Professor i form, farge og rom ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen

 

 

Selges frem til
1. januar 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått