Tilbake til alle nettkurs

Fra intensjon til virkelighet - arkitektkompetanse til kommunene 1 (opptak)

10. februar 2015
Fra intensjon til virkelighet - arkitektkompetanse til kommunene 1 (opptak)
Nettkurs
Profesjonalisering
Utfordringen for mange kommuner er at gode intensjoner i planer og planbeskrivelser ikke blir fulgt opp i konkrete byggeprosjekter. Mange har erfart at det ikke er mulig å sikre kvalitet eller realisere gode intensjoner kun gjennom lover og regler.
Pris
MNAL kr 690,-
Kursdeltaker kr 690,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

 

På kurset belyses hvordan du gjennom gode prosesser, ulike typer avtaler og planer kan bidra til mer funksjonelle og vakrere arkitektur og omgivelser. 

Gode prosesser og et godt samspill mellom ulike aktører er vesentlig for å skape god arkitektur. I dette kurset er det fokus på hvilke strategiske virkemidler som kan benyttes, både innenfor og utenfor plan- og bygningsloven, for å realisere de gode intensjonene.

Dette kurset er bygget opp rundt tre viktige roller i kommunen; planlegger, byggesaksbehandler og bestiller av arkitektur. Gjennom disse rollene skal helheten og felleskapets interesser ivaretas. Høy kvalitet på det bygde resultatet forutsetter at den arkitektfaglige spisskompetansen er tilstede på begge sider av bordet  i hele prosessen fra plan til bygget resultat. 

Det blir gitt informasjon og veiledning i bruk av Byggeskikknøkkelen og et verktøy utviklet av Husbanken. Vi får også presentert en estetikkveileder som er en integrert del av Byggeskikknøkkelen. Kurset er støttet av Husbanken.

Les artikkelen om kurset: Skreddersydd kursserie for kommunene.

Målgruppe: Saksbehandlere, arkitekter, planleggere, bestillere og andre som arbeider med eller er i berøring med planer og byggesaker i kommunen.


OM NETTKURSET:
Kursene ” Fra intensjon til virkelighet - arkitektkompetanse til kommunene” ble holdt 10. og 11. Februar 2015 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs og et halvdags. Når du har adgang til nettkurset, kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Det tar anslagsvis 5 timer å se bolk 1 og 2,5 time å se bolk 2. 

 

PROGRAM

Bolk 1: Planlegging – virkemidler og verktøy, aktører og prosesser

Introduksjon (ca 10 minutter) 
Øystein Bull-Hansen, NAL              

Hva kjennetegner god arkitektur og gode steder 
(45 minutter)
Michael Fuller- Gee, arkitekt, Arendal kommune

Hvordan sikre helheten når delplaner og prosjekter skal utvikles
Implementering av de gode intensjonene 

(20 minutter)
Målfrid Nyrnes, leder avdeling for innsendte planer, Plan og bygningsetaten i Oslo kommune 

Strategiske planleggingsverktøy innenfor og utenfor Plan- og bygningsloven (45 minutter)       
Ulf Tellefsen, planlegger, Drammen kommune

Medvirkning i planprosessen 

(45 minutter)
Medvirkning som inspirasjon og kunnskapsdeling, gode eksempler
Kristine Røiri, byplanlegger og arkitekt Sortland kommune  

Byggeskikknøkkelen – en introduksjon 

(20 minutter)
Anne Marit Vagstein, arkitekt, Oslo kommune

Bolk 2: Byggesaksbehandling som bidrar til arkitektonisk kvalitet 
Når prosjektet eller byggesaken er sendt inn til kommunen for behandling er det ofte lite man kan gjøre for å påvirke kvaliteten i prosjektet. Gode faglige råd tidlig i byggesaken er derfor viktig for å kunne ha reell påvirkning på det endelige resultat. Idemøter og forhåndskonferanse med konseptdiskusjoner er fruktbart!

Bedre byggesaker – muligheter og begrensninger i plan- og bygningsloven 
(30 minutter)
Selv om plan- og bygningsloven er en ja-lov betyr ikke det at plan- og byggesaksbehandlerne ikke har mulighet til å fremme kvalitet.

Anders Evjenth, advokat


Estetikk og visuelle kvaliteter, hvordan vurdere og kommunisere

 (45 minutter)
Om sentrale begreper og metoder, relatert til lovverk og arkitektfagfeltet.

Eskild Narum Bakken, sivilarkitekt MNAL, høgskolelektor HiG

Systematisk arkitektvurdering i byggesaksbehandling 
(30 minutter)
Presentasjon av et system utviklet for gjennomgang av alle innkomne søkander.

Kauko Leskinen, seniorarkitekt, avdeling Byggesak i Bærum kommune

Prosjektet: Bedre byggesaksbehandling (BBS)
 (45 minutter)
Geir Egil Paulsen, kvalitetssjef, Arkitektbedriftene 

Byggeskikknøkkel og veileder i estetikk 
(30 minutter)
Christina Schancke Sørheim, arkitekt, Husbanken

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke