Tilbake til alle nettkurs

Tema fra plan – og bygningsloven (direkte strømming)

23. november 2017
Tema fra plan – og bygningsloven (direkte strømming)
Nettkurs
Lovverk
NAL inviterer til en kursdag med fokus på aktuelle tema innenfor Plan– og bygningsloven. Kurset er delt i 3 bolker med ulik lengde og tar for seg: 1) Ansvar etter PBL og kontrakt, 2) Nytt om anvendelse av TEK 17, og 3) Dokumentasjon av produkter til byggverk.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Bolk 1: Ansvar etter PBL og kontrakt. Denne bolken tar for seg PBL og grenseoppganger til privatrettslige forhold. Uklare forhold knyttet til ansvar for ulike fagområder kan skape problemer for ansvarlig søker i byggesaker. Eksempel konkret sak: 

Tiltakshaver tar selv ansvar for utførelse av grunnmurer. Ansvarlig søker har derfor ikke sørget for dokumentert ansvarserklæring for dette området. Når så bygget står der og grunnmuren ikke fungerer så faller dette tilbake på ansvarlig søker som skulle ha sørget for å ha oversikt over at alle områder var dekket. Ansvarlig søker har ansvar for å koordinere saken.

 

Anders Evjenth, Bull advokater vil i denne bolken snakke om utfordringer knyttet til grenseoppganger mellom ulike ansvarsområder og ulike regelverk. Hva følger av PBL og hva følger av annet lovverk eller privatrettslige forhold.

 

Bolk 2: Nytt om anvendelse av TEK 17. Arkitekt Anders Kirkhus, seniorforsker i SINTEF Byggforsk gir i denne bolken en detaljert gjennomgang av endringene i forskriften fra TEK 10 til TEK 17. Endringene i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017. TEK17 har stort sett samme struktur som TEK10, men det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene 

Pål Lyngstad i Direktoratet for byggkvalitet vil i slutten av bolken snakke om Universell utforming og endringer i TEK17 Han har da snakke om kapittel. 12 i TEK17 og viktige endringer. Utearealer er også et aktuelt tema og Lyngstad vil snakke om de kravene til uteareal som kreves etter TEK17, og de kravene som stilles etter planbestemmelser.


Bolk 3: Dokumentasjon av produkter til byggverk. I denne bolken tar Anders Kirkhus fra SINTEF Byggforsk for seg arkitekters utfordringer knyttet til spesifisering av ytelser og valg av produkter og hvordan dette skal beskrives og dokumenteres. Dette belyses gjennom eksempler. Her er Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) sentral.


Ansvarlige foretak skal påse at det foreligge tilstrekkelig produktdokumentasjon før produkter bygges inn i byggverk. Dette fremgår av (SAK10) § 5-5 bokstav e. Man har: ”plikt til å kunne vise at det er brukt byggevarer med tilstrekkelig produktdokumentasjon i byggesaken”. 


Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, planlegger, byggesaksbehandlere.


Om strømming: 
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.


Illustrasjon: Scanstockphoto


PROGRAM


0830 – 0900
Registrering / kaffe


0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL


Bolk 1: Ansvar etter PBL og kontrakt


0905-1000
Ansvarlig søker – grenseoppganger mot det privatrettslige forhold

Uklare forhold knyttet til ansvar for ulike fagområder kan skape problemer for ansvarlig søker i byggesaker. 
v/ Anders Evjenth, Bull advokater 


1000 – 1015

Pause


1015 – 1115
Ansvarlig søker – grenseoppganger, fortsetter

v/ Anders Evjenth, Bull advokater 


1115 – 1200

Lunsj


Bolk 2: Nytt om anvendelse av TEK 17


1200 – 1400 

Endringer i TEK 17

Detaljert gjennomgang av endringer fra TEK 10 til TEK 17.

v/Anders Kirkhus, arkitekt og seniorrådgiver i SINTEF byggforsk


1400 - 1415 

Pause


1415 - 1500
Universell utforming og endringer i TEK17

- Kapittel 12 og viktige endringer i TEK17. 

- Krav til utearealer, hva kreves etter TEK 17 og hvilke krav stilles etter planbestemmelser
v/ Pål Lyngstad, Senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet

Bolk 3: Dokumentasjon av produkter til byggverk


1500 - 1545
Arkitektens utfordringer og ansvar knyttet til dokumentasjon av byggevarer 
v/Anders Kirkhus, arkitekt og seniorrådgiver i SINTEF byggforsk

1545 – 1600 – spørsmål og diskusjon

 

1600 – Avslutning


Det tas forbehold om endringer i programmet

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
16. november 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke