Tilbake til alle kurs og arrangementer

Kvalitet på utearealer i by – planer, veiledninger og normer

Oslo 7. juni 2017
Kvalitet på utearealer i by – planer, veiledninger og normer
Kurs
Lovverk
De senere årenes byvekst og befolkningsøkning har skapt en byutvikling med fortetting i sentrumsområder og knutepunkter og med et økende press på arealer. Når det er knapphet på arealer er det en utfordring å skape gode utearealer i nye boligprosjekter.  Det gjelder i særdeleshet Oslo og andre store byer i Norge, men også mindre byer/kommuner merker dette presset. Regelverk og praksis varierer fra kommune til kommune, men utfordringene likner hverandre.
Pris
MNAL kr 1490,-
Øvrige kr 2500,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
MNLA kr 1490,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På dette kurset tar vi for oss hvordan planleggere og arkitekter, innenfor rammen av planer og regelverk, kan bidra til kvaliteter i utearealene; tilstrekkelig sol og vegetasjon, optimal plassering, organisering, fornuftige volumer, skala og form etc. 

Vi se nærmere på planer, veiledninger og normer som er ment å regulere arealbruken og eksempler på erfaringer med etterlevelsen av disse i konkrete prosjekter.

Utearealnormen for Oslo fra mai 2012 setter rammer for felles leke- og oppholdsarealer knyttet til boligbygging i indre Oslo. Intensjonen har vært å gi best mulig romlige uteromskvaliteter i forhold til arealstørrelse, utnyttelse og utforming.  Vi har invitert Magnus Boysen som tidligere har arbeidet i Plan og bygningsetaten i Oslo kommune for å utdype temaene i normene, og belyse konsekvensene den har for de som jobber med å utvikle boligområder i byen samt utfordringer knyttet til fortetting.

Drammen kommune har som målsetting i nye boligprosjekter å skape et lesbart repertoar av uterom/byrom slik at man kan videreutvikle byens system av fellesarenaer for aktivitet og rekreasjon. Sammen med avveininger av brukbarhet og kvalitet er derfor diskusjonene om bebyggelsens organisering og forhold til byveven et viktig moment i vurderingene av kvaliteten på utearealene i utbyggingsprosjekter. Planavdelingen i Drammen kommune er invitert.

Are Meinich fra Meinich arkitekter snakker om utfordringer knyttet til det å skape kvaliteter innenfor regelverket både i Oslo og i Drammen. Ellen Husaas fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil i siste foredrag presentere departementets nye idéhåndbok om byrom. Denne håndboken skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom; infrastrukturen av gater, plasser, parker, blågrønne områder og gang- og sykkelforbindelser.

Les mer om idehåndboken her 

Målgruppe: arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, utbyggere, eiendomsutviklere og studenter.

OM STRØMMING:
Ønsker du å følge kurset via direkte strømming? 
Følg lenken for påmelding her

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Illustrasjon: Nylundkvartalet, Ås, Blå Landskapsarkitekter, foto Are Meinich 


PROGRAM:

08.30
Kaffe og registrering.                                                                                                                              

09.00
Velkommen v/NAL

09.00
Rammer for gode uterom, utearealnormen og parkeringsnorm
Erfaringer fra Oslo.
Magnus Boysen, sivilarkitekt MNAL, Boysen Urban

09.40
Krav til utearealer og lek - strategi for å sikre god sammenheng mellom byrom
Om viktigheten av å tenke på bebyggelsens struktur og organisering.
v/ Lene Basma, Avdelingsleder plan Drammen kommune 

10.20 Pause

10.35
Å arbeide innenfor regelverket - gir det rom for kvalitet? 
Erfaringer og eksempler fra praksis.
v/ Are Meinich, faglig leder, partner, Meinich arkitekter as 

11.15 
"Byrom - en idehåndbok - Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder"
Ellen Husaas, landskapsarkitekt MNLA, seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11.45
Spørsmål og diskusjon

12.00
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
7. juni kl 09:00 til
7. juni kl 11:45
PÅMELDINGSFRIST
6. juni 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått